Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+
01:11
BetMGMBetMGM

Sport Voorwaarden


TableOfContents

A. Voorwaarden van overeenkomst

1. Inleiding

 1. Deze voorwaarden en bepalingen beheersen het gebruik van het BetMGM Sportsbook (het "Sportsbook-reglement"). Bij het plaatsen van een weddenschap bij het Sportsbook van BetMGM, erkent de accounthouder dat hij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en zich eraan zal houden, naast de Algemene Voorwaarden van BetMGM die te allen tijde van toepassing zijn, klik .

 2. Het gebruik van het BetMGM Sportsbook is onderhevig aan de regelgeving van Ksa. Voor zover enige beslissing van Ksa in strijd is met, of inconsistent is met dit Sportsbook-reglement, zal de beslissing van Ksa voorrang hebben op enige relevante bepaling(en) van dit Sportsbook-reglement.

 3. BetMGM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan wedlimieten en aanbiedingen.

 4. Elke verwijzing in dit Sportsbook-reglement naar woorden of objecten in enkelvoud, geldt ook voor meervoud. Verwijzingen naar geslacht zijn niet-bindend en dienen uitsluitend behandeld te worden voor informatieve doeleinden. Alle verwijzingen naar "met inbegrip van" betekenen "met inbegrip van, maar niet beperkt tot".

 5. Indien van toepassing, moet elke verwijzing naar de website van BetMGM en de inhoud ervan ook worden beschouwd als van toepassing zijnde op Casino/offline/landgebaseerde omgevingen, met inbegrip van Self-Service Terminals (SST), Over The Counter (OTC) en Bring Your Own Device (BYOD).

2. Definities

 1. Een "Fout" is een [vergissing, drukfout, verkeerde interpretatie, verkeerd horen, verkeerd lezen, verkeerde vertaling, spelfout, technisch gevaar, registratiefout, transactiefout, manifeste fout, overmacht en/of dergelijke], die al dan niet duidelijk is voor de Operator en/of de accounthouder op het betreffende moment [waardoor weddenschappen [aangeboden en/of aanvaard werden]] of ertoe geleid heeft.

Voorbeelden van fouten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Als gevolg van het falen van gevestigde controles voor risicobeheersing.

 • Als gevolg van ongepaste manipulatie van aanbiedingen of afwikkelingsprocedures, alsmede van frauduleuze activiteiten.

 • Onjuiste uitbetalingen.

 • Cyberaanvallen.

 • Geaccepteerde weddenschappen: Tijdens technische problemen die anders niet zouden zijn aanvaard; tegen noteringen/prijzen die zijn verhoogd, verbeterd of uitgebreid ten opzichte van de noteringen/prijzen die anders zouden zijn aangeboden.

 • Op gebeurtenissen/aanbiedingen waarover reeds een beslissing is genomen of die reeds zijn beëindigd, of met betrekking waartoe BetMGM de weddenschappen had opgeschort.

 • Op gebeurtenissen/aanbiedingen nadat de gebeurtenis/wedstrijd/aanbieding is begonnen (behalve voor live types weddenschappen).

 • Op markten/gebeurtenissen met deelnemers die geen deel uitmaken van de gebeurtenis.

 • Anders dan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 • Tegen noteringen die wezenlijk afwijken van die welke beschikbaar waren in de algemene gokindustrie op het ogenblik dat de weddenschap werd aanvaard, waarbij BetMGM aan de hand van een meerderheid van de gokindustrie-exploitanten zal bepalen of de aangeboden noteringen 'wezenlijk afwijkend' waren.

 • Bij noteringen die een onjuiste score, stand of klassement representeren, ook wanneer onjuiste noteringen worden aangeboden, als gevolg van fouten of omissies met betrekking tot de aankondiging, publicatie of rapportage van een score, stand of klassement.

 • Bij onjuiste noteringen, indien het duidelijk is dat de werkelijke kansen dat de gebeurtenis zich zal voordoen, op het tijdstip van de aanvaarding van de weddenschap wezenlijk afwijkend waren, of

 • Dat de weddenschap is geplaatst door iemand anders dan de accounthouder (ook indien iemand toegang heeft verkregen tot de rekening van de accounthouder) of wanneer de accounthouder het slachtoffer is van frauduleuze activiteiten.

 1. "Influence betting" is een door BetMGM verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de uitkomst van een wedstrijd of evenement kan beïnvloeden of heeft beïnvloed - direct of indirect.

 2. "Syndicate betting" is een handeling, verboden door BetMGM, waarbij accounthouders samen een weddenschap of een reeks weddenschappen op hetzelfde evenement of dezelfde wedstrijd plaatsen, of wanneer een accounthouder een weddenschap plaatst namens, of voor het beoogde voordeel, van een andere persoon of andere personen. Indien er bewijs is dat accounthouders op deze manier samenwerken, behoudt BetMGM zich het recht voor om de betreffende weddenschappen ongeldig te verklaren en/of de uitbetaling van weddenschappen in te houden, in afwachting van het resultaat van verder onderzoek om te bepalen of (uitsluitend ter beoordeling van BetMGM) Syndicate Betting heeft plaatsgevonden.

3. Acceptatie van weddenschappen

 1. Elke weddenschap vormt een juridisch bindende wedovereenkomst tussen de accounthouder en de BetMGM. De totstandkoming van een dergelijke wedovereenkomst vereist de volgende fasen:

i. De reclame voor een wedmarkt.

ii. Het verzoek tot het plaatsen van een weddenschap of inzet op de wedmarkt door de accounthouder.

iii. De acceptatie en bevestiging van de weddenschap of de inzet door BetMGM.

 1. Een weddenschap is niet geaccepteerd en bevestigd totdat deze wordt weergegeven in de wedgeschiedenis van de accounthouder. Zodra dat het geval is, wordt de overeenkomst geacht naar behoren tot stand te zijn gekomen. In geval van onduidelijkheid over de acceptatie van een weddenschap, dient de accounthouder de openstaande (lopende) weddenschappen te controleren of contact op te nemen met de klantenservice. Geen enkele weddenschap of inzet zal als voltooid worden beschouwd, tenzij bevestigd via de wedgeschiedenis van de accounthouder of de klantenservice.

Een eenmaal geaccepteerde weddenschap kan door de accounthouder niet meer worden ingetrokken, tenzij deze ten onrechte (door een Fout) is geaccepteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de accounthouder om ervoor te zorgen dat de gegevens van de geplaatste weddenschappen correct zijn.

 1. Indien er een geschil ontstaat over de acceptatie (of het ontbreken daarvan) van een weddenschap, of over het tijdstip waarop een weddenschap geplaatst is, zal de database met de logbestanden van transacties van BetMGM beslissend zijn bij het vaststellen van dergelijke zaken.

 2. BetMGM mag te allen tijde en om welke reden dan ook weigeren weddenschappen [of inzetten] te accepteren, ook om:

a) De levensvatbaarheid van de aangeboden markt in stand te houden (bijvoorbeeld, zonder beperking, met betrekking tot gebeurtenissen waarbij er een buitengewoon of onevenwichtig aantal weddenschappen op dezelfde markt is).

b) De accounthouder te beschermen (bijvoorbeeld, zonder beperking, in verband met het geval waarin de accounthouder pathologisch gedrag vertoont en weigert zichzelf uit te sluiten).

c) Andere gebruikers te beschermen (bijvoorbeeld, zonder beperking, in verband met het geval waarin de accounthouder een wedpatroon heeft dat de regelmatige wedactiviteiten van andere gebruikers nadelig zou kunnen beïnvloeden).

d) Om [de Operator] te beschermen (bijvoorbeeld, zonder beperking, in het geval dat de accounthouder witwaspraktijken, heimelijk of frauduleus gedrag vertoont, we vermoeden dat de accounthouder het account van een derde gebruikt, een derde het account laat gebruiken, of gebruik maakt van geautomatiseerde middelen, bots, software of soortgelijke middelen, of zich bezighoudt met arbitrage).

 1. BetMGM kan, afhankelijk van het risiconiveau, in plaats van een weddenschap of een inzet te weigeren, het verzoek tot weddenschap van de accounthouder aanvaarden tot een bepaald bedrag ervan.

4.Beperkingen op weddenschappen en uitbetalingen

 1. Om de levensvatbaarheid van elke markt te garanderen, om mogelijke gevallen van fraude en wedstrijdmanipulatie te voorkomen, en om een juiste inschatting te kunnen maken van het risico dat elk aangeboden product met zich meebrengt, zal BetMGM de netto uitbetaling (de uitbetaling nadat de inzet is afgetrokken) op elke weddenschap of combinatie van weddenschappen door één accounthouder beperken tot €200,000 voor alle weddenschappen die binnen een termijn van 24 uur worden geplaatst of afgewikkeld.

 2. BetMGM bepaalt dat de minimum-inzet die geaccepteerd wordt €0.10 zal zijn en dat de maximum-inzet die geaccepteerd wordt €50,000 zal zijn, niettegenstaande mogelijke uitzonderingen, afhankelijk van de voorgestelde markten en weddenschappen.

 3. BetMGM behoudt zich het recht voor weddenschapsverzoeken naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te weigeren. Dit omvat de mogelijkheid een "Systeem-weddenschap" zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 4> niet volledig te accepteren wat betreft inzetten of combinaties die zijn opgenomen in de betreffende "Systeem-weddenschap". Alle weddenschappen die geplaatst worden via een platform van BetMGM, inclusief weddenschappen die handmatig moeten worden goedgekeurd, kunnen onderhevig zijn aan een vertraging voordat ze geaccepteerd worden. De duur van de vertraging kan verschillen.

 4. Alle aangeboden noteringen zijn onderhevig aan schommelingen. Weddenschappen worden alleen geaccepteerd tegen de beschikbare noteringen in de wedmatrixen op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd door BetMGM, onafhankelijk van andere claims of voorgaande publicatie op de website of een ander medium met afwijkende informatie.

 5. Alle berekeningen voor het uitbetalen van weddenschappen worden op basis van decimale noteringen uitgevoerd, ongeacht de gekozen/weergegeven notatie ten tijde van plaatsing van de weddenschap.

5. Ongeldigverklaring van weddenschappen

 1. Een weddenschap kan nietig worden verklaard, onder de in clausule 3 hieronder beschreven omstandigheden. Als een weddenschap wordt geannuleerd, wordt deze afgewikkeld tegen een notering van 1.00.

 2. Een meervoudige weddenschap blijft geldig, zelfs als een wedstrijd of gebeurtenis die onderdeel uitmaakt van de meervoudige weddenschap ongeldig wordt verklaard.

 3. BetMGM behoudt zich het recht voor om een weddenschap geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren indien een van de volgende of soortgelijke omstandigheden zich voordoet:

a. Weddenschappen zijn aangeboden, geplaatst en/of geaccepteerd als gevolg van een fout en/of noteringen die aanzienlijk verschillen van die welke momenteel elders in de markt van de gokindustrie aanwezig zijn (zie Sectie A, paragraaf 2, clausule 1).

b. Weddenschappen zijn geplaatst terwijl er problemen waren met de website, en zouden normaliter niet geaccepteerd zijn.

c. Indien er sprake is van Influence betting.

d. Indien er sprake is van Syndicate betting.

e. Een resultaat werd direct of indirect beïnvloed door criminele handelingen.

f. Er is een publieke aankondiging gedaan in verband met de weddenschap die de kansen aanzienlijk verandert.

g. Op de betrokken markt is een weddenschap aangeboden in strijd met de kansspelregelgeving in het specifieke rechtsgebied.

 1. Oude posten en andere annuleringen: Hoewel BetMGM zijn uiterste best doet om de beste gebruikerservaring te garanderen, behoudt BetMGM zich het recht voor om, mocht er een markt beschikbaar zijn voor weddenschappen wanneer deze verwijderd had moeten worden of anders met onjuiste kansen, alle aanvaarde weddenschappen in genoemde omstandigheden te annuleren in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 5.3>. Soortgelijke situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(i) ‘Pre-match' weddenschappen die worden geplaatst/aanvaard nadat het evenement is begonnen.

(ii)‘Live' weddenschappen die worden geplaatst/aanvaard tegen een onjuiste notering als gevolg van vertraagde of uitgevallen 'live' verslaggeving, of op noteringen die een andere score vertegenwoordigden dan de werkelijke.

(iii) Weddenschappen die worden geplaatst nadat een deelnemer/uitkomst in laatste instantie enige kans heeft gehad om de score voor de betreffende markt/gebeurtenis te beïnvloeden en een eventuele terugtrekking/diskwalificatie/afzegging/formatwijziging of iets anders dat de mogelijkheid van de betreffende deelnemer/uitkomst om deze score te beïnvloeden uitsluit, zullen nietig worden verklaard.

(iv) Weddenschappen die geplaatst zijn met een notering die niet reflecteert dat er een gerelateerde gebeurtenis aan de gang was en waar de omstandigheden op een directe en onbetwistbare manier gewijzigd hadden kunnen worden, of anders nadat een gebeurtenis die normaal gesproken geacht zou kunnen worden te leiden tot de uitkomst, zich voordoet of al gebeurd is.

 1. Gerelateerde gebeurtenissen: Tenzij geplaatst via de in-event combinatiefunctie van BetMGM, of expliciet aangeboden als een specifiek aanbod, verbiedt BetMGM meervoudige weddenschappen die twee of meer uitkomsten bevatten die gerelateerd kunnen blijken te zijn (bijv. team X wordt kampioen en speler Y wordt topscorer in dezelfde competitie). BetMGM zal alles in het werk stellen om dergelijke situaties te voorkomen, maar mochten deze toch plaatsvinden, behoudt BetMGM zich het recht voor om alle delen van de meervoudige weddenschap die de gecorreleerde resultaten omvatten waarvan de kansen niet indicatief zijn voor de desbetreffende gebeurtenis, ongeldig te verklaren.

 2. Weddenschappen kunnen worden geannuleerd, ongeacht of het evenement is afgewikkeld of niet.

6. Disclaimer en prioriteit

 1. BetMGM behoudt zich het recht voor om de uitbetaling op een klantaccount te crediteren, als duidelijk is dat de uitbetaling wegens een fout op het account is gestort.

 2. Om na onterechte uitbetalingen het saldo van een account aan te passen, behoudt BetMGM zich het recht voor zonder voorafgaand bericht en binnen redelijke grenzen de noodzakelijke handelingen uit te voeren om het saldo aan te passen, middels terugdraaiing, wijziging of annulering van eventuele hierop volgende transacties op het account van de accounthouder.

 3. Deze regels zijn van toepassing op alle transacties met BetMGM Sportsbook en kunnen aangevuld worden met andere regels. In geval van onduidelijkheid moet de prioriteit in de volgende volgorde bekeken worden:

a. Regels en voorwaarden die samen met een aanbieding en/of actie worden gepubliceerd.

b. Sportspecifieke regels.

c. Algemene Sportsbook-regels.

 1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waarin deze regels niet uitdrukkelijk voorzien, behoudt BetMGM zich het recht voor om de betreffende weddenschappen op individuele basis af te wikkelen op basis van billijkheid, volgens algemeen aanvaarde kansspelnormen, gebruiken en definities.

 2. Enige gegevens geleverd via of toegankelijk in, van of met betrekking tot het Sportsbook kan gebruikt worden door de accounthouder, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, en enig gebruik of enige poging tot gebruik van dergelijke gegevens voor commerciële doeleinden is streng verboden.

 3. BetMGM heeft het recht om een bepaling van het contract met betrekking tot het Sportsbook af te dwingen bij elke accounthouder.

B. Algemene Wedregels

1. Algemene terminologie

 1. Tenzij vermeld in combinatie met de weddenschapaanbieding, of anders in de sportspecifieke regels, mogen weddenschappen alleen worden beschouwd als geldig voor het resultaat aan het einde van de "Reguliere speeltijd" of "Fulltime". "Reguliere speeltijd" of "Fulltime" wordt gedefinieerd zoals in de officiële reglementen die door het desbetreffende bestuursorgaan gepubliceerd worden. Bij voetbal wordt "Fulltime" bijvoorbeeld gedefinieerd als 90 minuten inclusief blessuretijd en bij ijshockey als 3 periodes van 20 minuten. Als de organiserende instantie voor aanvang van het evenement beslist dat de duur anders zal zijn, dan wordt dit feit aangenomen als deel uitmakend van de officiële regels voor dit evenement (als er bij voetbalwedstrijden bijvoorbeeld met een opzet van 3 x 30 minuten of 2 x 40 minuten gespeeld wordt). Bij een dergelijke situatie wordt uitsluitend rekening gehouden met de "reguliere" speeltijd en tellen verlengingen of overtime niet mee, tenzij expliciet vermeld.

 2. "Live wedden" is de mogelijkheid om tijdens een wedstrijd of evenement te wedden. BetMGM accepteert geen verantwoordelijkheid voor situaties waarin het niet mogelijk is om een weddenschap te plaatsen of waarin de live score niet juist is bijgewerkt. Het valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder zich te informeren over de wedstrijd en de bijbehorende gebeurtenissen zoals de huidige score, de voortgang van de wedstrijd en hoeveel tijd er nog wordt gespeeld voordat de wedstrijd voorbij is. BetMGM is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het Live wedden-schema of onderbrekingen van de Live wedden-dienst.

 3. De functie [Uitbetalen] stelt de accounthouder in staat een nog niet afgehandelde weddenschap te verzilveren tegen de huidige waarde. De optie is beschikbaar op selecte gebeurtenissen, zowel voor de wedstrijd als live en zowel voor enkelvoudige als meervoudige weddenschappen. De functie [Uitbetalen] kan niet worden gebruikt voor gratis weddenschappen. Verzoeken tot [Uitbetalen] kunnen onderhevig zijn aan dezelfde vertragingsprocedure als vermeld in <Sectie A, paragraaf 4.2>. Mocht het gebeuren dat tijdens deze vertraging om welke reden dan ook een aanbieding verwijderd wordt of noteringen fluctueren, dan wordt het verzoek om [Uitbetaling] niet geaccepteerd en wordt de accounthouder hiervan op de hoogte gesteld middels een bericht op het scherm. BetMGM behoudt zich het recht voor dergelijke functionaliteit naar eigen inzicht aan te bieden, en erkent noch accepteert welke aansprakelijkheid dan ook voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de functie. Mocht een [Uitbetaling] slagen, dan wordt de weddenschap onmiddellijk afgehandeld en wordt geen rekening meer gehouden met verdere gebeurtenissen met betrekking tot die weddenschap. In het geval dat zich op enig moment tussen het oorspronkelijke aanbieden en de uiteindelijke afhandeling van een [Uitbetaling] een technische fout, een prijsfout of een afhandelingsfout voordoet, behoudt BetMGM zich het recht voor een dergelijke onnauwkeurigheid te rectificeren in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 6.2>.

 4. De "Deelnemer" vormt een onderdeel van een gebeurtenis. In "Head-to-Head" en "Triple-Head" verwijst de Deelnemer uitsluitend naar objecten die deel uitmaken van de betreffende "Head-to-Head"- of "Triple-Head"-gebeurtenis. Omwille van de duidelijkheid wordt met een "Deelnemer" een enkele speler, een team of een groep van individuen bedoeld die samen worden gegroepeerd/genoteerd. Elke verwijzing naar deelnemers binnen deze regels is aldus bedoeld, ongeacht of de definitie ervan in enkelvoud of in meervoud is.

 5. De op de website vermelde termijn (sluitingstijd) dient uitsluitend ter informatie. BetMGM behoudt zich het recht voor om de weddenschap geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer hij dit nodig acht.

 6. Statistieken of redactionele teksten die op de website(s) van BetMGM worden gepubliceerd, moeten als toegevoegde informatie worden beschouwd. BetMGM erkent of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de informatie niet correct is. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de accounthouder om op de hoogte te zijn van de omstandigheden van een evenement.

 7. De theoretische opbrengst bij weddenschappen met vaste noteringen voor de speler wordt berekend door de noteringen van alle mogelijke uitkomsten van de aanbieding. De theoretische uitbetaling aan een speler voor een weddenschapsaanbieding met 3 resultaten a, b en c kan als volgt worden berekend:

Theoretisch % = 1 / (1 / "noteringen uitkomst a" + 1 / "noteringen uitkomst b" + 1 / "noteringen uitkomst c") x 100

2. Type weddenschappen

 1. "Wedstrijd" (ook wel 1X2 genoemd) is waar het mogelijk is om in te zetten op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) uitslag van een wedstrijd of gebeurtenis. De opties zijn: "1" = Thuisploeg/Speler 1, of de deelnemer die genoemd wordt aan de linkerkant van de aanbieding; "X" = Gelijkspel, of de keuze in het midden; "2" = Uitploeg/Speler 2, of de deelnemer die genoemd wordt aan de rechterkant van de aanbieding. In bepaalde gevallen of specifieke competities kan BetMGM een aanbod weergeven in het zogenaamde "Amerikaanse" formaat (d.w.z: Uitploeg @ Thuisploeg), waar de ontvangende ploeg na de bezoekende ploeg wordt vermeld. Ongeacht de positie van de ploegen op het bord/spelformulier, verwijzen de termen "Uitploeg" en "Thuisploeg" altijd naar de eigenlijke ploegen die thuis (ontvanger) en uit (bezoeker) spelen, zoals bepaald door de officiële organisatie, behoudens de in <Sectie B, paragraaf 5.32> beschreven uitzonderingen.

 2. "Juiste score" (ook wel resultaatwedden genoemd) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) exacte score van een wedstrijd of gebeurtenis, of gedeelte daarvan.

 3. "Meer dan/minder dan" (totalen) is de mogelijkheid om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, rebounds enz.). Als het totale aantal van de genoemde gebeurtenis exact gelijk is aan de weddenschap, dan worden alle weddenschappen in dit aanbod ongeldig. Voorbeeld: een aanbod voor een weddenschap voor 128,0 punten waarvan de wedstrijd eindigt met de uitslag 64-64 wordt ongeldig.

 4. "Oneven/even" is waar het mogelijk is om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, rebounds enz.). "Oneven" is 1, 3, 5 enz.; "Even" is 0, 2, 4 enz.

 5. Een "Head-to-Head" en/of "Triple-Head" is een competitie tussen twee of drie deelnemers/uitkomsten, afkomstig van een officieel evenement, of virtueel, zoals gedefinieerd door BetMGM.

 6. "Halftime/Fulltime" is waar het mogelijk is om te wedden op het resultaat na de eerste helft en de uitslag van de wedstrijd na afloop van de vermelde tijd. D.w.z. dat als de thuisploeg bij rust met 1-0 voor staat en de wedstrijd eindigt in 1-1, de winnende uitkomst 1/X is. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen op basis van de in de aanbieding vermelde tijden.

 7. "Periodewedden" is waar het mogelijk is om te wedden op de uitkomst van elke afzonderlijke periode van een wedstrijd/gebeurtenis. Als de periodestanden van een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld 2-0 / 0-1 / 1-1 zijn, dan is de winnende uitkomst 1/2/X. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen op basis van de in de aanbieding vermelde tijden.

 8. "Draw No Bet" (ook wel Moneyline genoemd) is waar het alleen mogelijk is om te wedden op "1" of "2", zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 2.1>. Er wordt vaak gesproken van "Draw No Bet" wanneer er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden. De weddenschappen vervallen indien de betreffende wedstrijd/gebeurtenis geen winnend resultaat opleveren (bijv. de wedstrijd eindigt in een gelijkspel), of de gebeurtenis niet plaatsvindt (bijv. eerste doelpunt, Draw No Bet en de wedstrijd eindigt in 0-0).

 9. Met "Handicap" (ook wel Spread genoemd) kunt u voorspellen of een bepaalde uitkomst zal plaatsvinden nadat een bepaalde handicap wordt toegevoegd aan/verwijderd van (welke van toepassing is) de wedstrijd/periode/totale score waarnaar de weddenschap verwijst. In die omstandigheden waarin het resultaat na verwerking van de handicaplijn exact gelijk is aan de weddenschapslijn worden alle weddenschappen in die aanbieding ongeldig verklaard. Voorbeeld: een weddenschap op -3,0 doelpunten wordt ongeldig verklaard wanneer het gekozen team wint met een verschil van precies 3 doelpunten (3-0, 4-1, 5-2, enz.). Enige verwijzing in deze sectie naar de term “marge” dient geïnterpreteerd te worden als de uitkomst die ontstaat na aftrek van de (doel)punten die gescoord zijn door de 2 teams/deelnemers.

Tenzij anders vermeld, worden alle handicaps die vermeld staan op de website van BetMGM berekend op basis van het resultaat van het begin van de betreffende wedstrijd/periode tot het einde van de die wedstrijd/periode. Het is echter gebruikelijk dat voor bepaalde wedaanbiedingen in specifieke sporten (Asian handicap bij voetbal) alleen rekening wordt gehouden met de tijd vanaf het moment waarop de weddenschap geplaatst werd tot het einde van de betreffende periode. Eventuele (doel)punten gescoord worden vóór het moment waarop de weddenschap gesloten werd, worden zodoende niet meegerekend. Een wedaanbieding met deze kenmerken wordt duidelijk als zodanig aangegeven op de site en in de wedgeschiedenis van de gebruiker gemarkeerd met de score op het moment waarop de weddenschap werd afgesloten.

Er zijn 3 verschillende vormen van “handicapwedden”: 2-way handicap: Team A (-1,5) vs Team B (+1,5)

Voorbeeld:

 • Team A krijgt een handicap van -1,5 doelpunten in de wedstrijd. Om te winnen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die gelijk is aan of groter is dan de genoemde handicap (d.w.z. 2 doelpunten of meer).
 • Team B krijgt een voorsprong van +1,5 doelpunten in de wedstrijd. Om de weddenschap te winnen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan het genoemde voordeel (d.w.z. verliezen met een verschil van 1 doelpunt).

3-way handicap: Team A (-2) gelijk (precies 2) Team B (+2)

Voorbeeld:

 • Team A krijgt een handicap van 2 doelpunten in de wedstrijd. Om te winnen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die groter is dan de genoemde handicap (d.w.z. 3 doelpunten of meer).
 • Gelijk is een winnende uitkomst als de wedstrijd eindigt met precies de genoemde marge (d.w.z. de wedstrijd eindigt in bijv. 2-0, 3-1 of 4-2).
 • Team B krijgt een voorsprong van 2 doelpunten in de wedstrijd. Om de weddenschap te winnen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan het genoemde voordeel (d.w.z. verliezen met een verschil van 1 doelpunt).

Asian handicap: Team A (-1,75) vs Team B (+1,75)

Voorbeeld:

 • Team A krijgt een handicap van -1,75 doelpunten in de wedstrijd. Dit betekent dat de inzet verdeeld wordt over 2 gelijke weddenschappen, die geplaatst worden op de uitkomsten -1,5 en -2,0. Om volledig uitbetaald te worden op de genoemde noteringen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die groter is dan beide genoemde handicaps (d.w.z. een marge van 3 doelpunten of meer). Mocht Team A winnen met een marge van maar 2 doelpunten, dan wordt de weddenschap als gedeeltelijk gewonnen beschouwd met een volledige uitbetaling op het gedeelte van -1,5 en een terugbetaling van het gedeelte van -2,0, aangezien dat gedeelte een “gelijkspel” is. Mocht de wedstrijd een andere uitkomst hebben, waaronder een overwinning van Team A met maar 1 doelpunt verschil, dat gaat de volledige inzet verloren.
 • Team B krijgt een voorsprong van +1,75 doelpunten in de wedstrijd. Dit betekent dat de inzet verdeeld wordt over 2 gelijke weddenschappen, die geplaatst worden op de uitkomsten +1,5 en +2,0. Om volledig uitbetaald te worden op de genoemde noteringen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan een van de genoemde voordelen (d.w.z. verliezen met een verschil van slechts 1 doelpunt). Mocht Team B verliezen met een marge van precies 2 doelpunten, dan wordt de weddenschap als gedeeltelijk verloren beschouwd met een terugbetaling van het gedeelte van -2,0 en een verlies van het gedeelte van -1,5. Mocht de wedstrijd een andere uitkomst hebben, waarin Team B verslagen wordt met een marge van 3 doelpunten of meer, dan gaat de volledige inzet verloren.
 1. "Dubbele kans" is waar het mogelijk is om gelijktijdig te wedden op twee (gedeeltelijke of definitieve) uitkomsten van een wedstrijd of gebeurtenis. De opties zijn: 1X, 12 en X2 waarbij "1", "X" en "2" zijn gedefinieerd zoals in <Sectie B, paragraaf 2.1>.

 2. Wedden op "Winnaar" of "Geplaatst" is waar het mogelijk is om te kiezen uit een lijst met alternatieven, en te wedden op de mogelijkheid dat de deelnemer wint of zich plaatst binnen een bepaalde positie in de ranglijst van het betreffende evenement/competitie. Als er twee of meer deelnemers op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 5.14>.

 3. Een “Each Way”-weddenschap (EW) heeft betrekking op een weddenschap waarbij de gekozen selectie óf moet winnen óf geplaatst zijn binnen de uitbetalingstermijn. De inzet wordt verdeeld in twee delen (het "Win" gedeelte en het "Place" gedeelte) van een gelijke inzet. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen wordt rekening gehouden met de regels die van toepassing zijn op "Winst"- en "Plaatsing"-weddenschappen, namelijk de sportspecifieke regels alsmede <Sectie B, paragraaf 5, clausule 11>.

 4. "Goalminuten" is de mogelijkheid te wedden op de som van de minuten waarin doelpunten zijn gemaakt. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen worden de doelpunten gescoord in de blessuretijd van beide helften beschouwd als gescoord in de 45ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de eerste helft, en de 90ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de tweede helft. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van de ‘goalminuten' van individuele spelers.

3. Props-weddenschappen

 1. Virtuele "Wedstrijden" of "Head-to-Heads" zijn impliciete confrontaties waarbij de prestaties worden vergeleken van twee of meer deelnemers/teams die elkaar niet direct ontmoeten in dezelfde wedstrijd/gebeurtenis/ronde. De weddenschap wordt afgehandeld op basis van het aantal keer dat voor elke deelnemer een bepaald voorval plaatsvindt (bijv. doelpunten) in de betreffende wedstrijd. De volgende criteria worden gebruikt bij het afhandelen van dergelijke weddenschappen:

a. Tenzij specifiek vermeld verwijzen de weddenschappen naar de volgende officiële wedstrijd/gebeurtenis/ronde (welke van toepassing is) waaraan de genoemde deelnemers/teams volgens het schema meedoen.

b. Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten worden voltooid op dezelfde dag/binnen dezelfde sessie waarin de wedstrijd/gebeurtenis/ronde volgens het programma plaatsvindt voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen met uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

c. Resultaten voor deze aanbiedingen houden alleen rekening met gebeurtenissen in de daadwerkelijke wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs of andere beslissingen zoals gespecificeerd in de clausules 2, 3 en 4 van <Sectie B, paragraaf 5>.

d. Wanneer de hiervoor genoemde criteria geen uitsluitsel geven over de uitslag van deze aanbiedingen, dan worden de volgende criteria stap voor stap toegepast om de aanbieding af te handelen:

(i) de betreffende sportspecifieke regels zoals vermeld in ,

(ii) de regels voor de afhandeling van resultaten zoals vermeld in <Sectie B, paragraaf 5>.

Weddenschappen worden ongeldig verklaard wanneer het niet mogelijk is een winnende uitslag te bepalen.

 1. "Grand Salami" is waar het mogelijk is om te wedden op het totale aantal van de genoemde gebeurtenissen (bijvoorbeeld: totaal aantal doelpunten, totaal aantal runs) die plaatsvinden in een verzameling van wedstrijden/gebeurtenissen op een bepaalde ronde/dag/wedstrijddag. Alle relatieve wedstrijden/gebeurtenissen moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 2. Meer dan / minder dan-weddenschappen op classificatie van deelnemers in prestaties/gebeurtenissen moeten als volgt geïnterpreteerd worden: "Meer dan" betekent een slechtere of lagere positie, en "Minder dan" betekent een betere of hogere positie. Voorbeeld: Een inzet op de classificatie van een speler in een toernooi met een meer dan / minder dan-lijn van 2,5 wordt afgehandeld als minder dan als de speler zich classificeert als eerste of tweede. Alle andere posities worden afgehandeld als meer dan.

 3. Weddenschappen op "Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score in de betreffende tijd. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement worden niet meegeteld. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen voor de tijden als vermeld in de aanbieding.

 4. Weddenschappen op "Resultaat aan het einde van Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score na afloop van de betreffende tijd. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit eerdere delen van de wedstrijd/het evenement worden hierbij meegeteld. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen voor de tijden als vermeld in de aanbieding.

 5. Weddenschappen op "Race naar X punten / Race naar X doelpunten..." en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die als eerste het vermelde aantal punten/doelpunten/gebeurtenissen haalt. Als de aanbieding een tijdspanne noemt (of enige andere periodebeperking) zal dit niet met inbegrip zijn van punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met de genoemde tijdspanne. Als de genoemde score niet bereikt wordt binnen de betreffende tijd (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij voor deze eventualiteit noteringen op de markt zijn gepubliceerd.

 6. Weddenschappen op "Winnaar van punt X / Volgende die scoort" en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die de genoemde gebeurtenis scoort/wint. Voor het afhandelen van dergelijke aanbiedingen, wordt geen rekening gehouden met enige verwijzing naar gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de genoemde gebeurtenis. Als de genoemde gebeurtenis niet plaatsvindt binnen de vermelde tijd (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij noteringen voor een dergelijk voorval in de markt zijn gepubliceerd.

 7. "Team dat als eerste scoort en wint" betekent dat het genoemde team of de deelnemer het eerste doelpunt scoort en uiteindelijk de wedstrijd wint. Indien er niet wordt gescoord tijdens de wedstrijd worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 8. Enige verwijzing naar "clean sheet"/”shutout” betekent dat het genoemde team/de deelnemer tijdens de wedstrijd/het betreffende tijdsbestek geen (doel)punten tegen krijgt.

 9. “Winnen vanuit achterstand" betekent dat het genoemde team/de deelnemer de wedstrijd wint na ten minste 1 (doel)punt achter te hebben gestaan op hun tegenstander in de wedstrijd/het betreffende tijdsbestek.

 10. Bij een weddenschap dat een team/deelnemer alle helften/periodes wint (bijvoorbeeld Team win beide helften) moet het genoemde team meer (doel)punten scoren dan de tegenstander tijdens alle betreffende helften/periodes van de wedstrijd.

 11. Bij enige verwijzing naar "Blessuretijd" wordt gedoeld op het aantal door de betreffende official aangegeven minuten, niet het aantal dat daadwerkelijk gespeeld wordt.

 12. Het afhandelen van weddenschappen als "Man van de wedstrijd", "Meest waardevolle speler", MVP enz. gebeurt aan de hand van de beslissing van de organisator van de competitie, tenzij anders vermeld.

 13. Het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar termen als "beslissende doelpunt" gebeurt op basis van de maker van het doelpunt dat aan het einde van de wedstrijd een onoverbrugbare voorsprong blijkt te hebben gecreëerd, zodat alle doelpunten die erna nog gescoord zijn, niet relevant waren voor de uiteindelijke uitkomst. Om de weddenschap als "JA" af te handelen moet het team van de speler de betreffende wedstrijd winnen (in het geval van één wedstrijd), of doorgaan naar de volgende ronde van de competitie of de competitie winnen. Doelpunten die tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging worden gescoord tellen mee, doelpunten in de strafschoppenserie niet.

 14. Bij het afhandelen van weddenschappen op transfers wordt ook rekening gehouden met uitleenbeurten.

 15. Weddenschappen op trainerswissels verwijzen naar de individuele coach/trainer/manager (welke van toepassing is) die ontslag neemt/ontslagen wordt om welke reden dan ook. Weddenschappen zijn ook geldig als een medeverantwoordelijke (indien van toepassing) opstapt/ontslagen wordt, en de weddenschap wordt dienovereenkomstig afgehandeld. In het geval er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen het aangaan van de weddenschap en de laatste wedstrijd van het seizoen (uitgezonderd play-offs, play-outs, naseizoen, enz.), zijn de weddenschappen die na de trainerswissel (indien van toepassing) gedaan zijn ongeldig, tenzij een geschikte optie wordt geboden om op te wedden. De voetbalmarkten zullen elke interim/waarnemend coach/trainer/manager die sinds de laatste trainerswissel het team gedurende tien opeenvolgende wedstrijden heeft geleid, in overweging nemen en dienovereenkomstig afhandelen.

 16. Aanbiedingen die verwijzen naar welk team/deelnemer een bepaalde prestatie behaalt tegen een ander team/deelnemer (bijv. Volgend team dat team X verslaat), alsmede aanbiedingen die verwijzen naar de positie op de ranglijst op een bepaalde datum, blijven staan en worden afgehandeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het wedstrijdschema of het aantal rondes/wedstrijden dat gespeeld wordt.

 17. De afhandeling van aanbiedingen die betrekking hebben op welk team/deelnemer als eerste een bepaalde prestatie levert ten opzichte van één of meer andere teams/deelnemers (d.w.z. team dat als eerste scoort op wedstrijddag X) is gebaseerd op de periode in de betreffende wedstrijd waarin de prestatie wordt geleverd. Voorbeeld: Voorbeeld: team A speelt op zaterdag en scoort zijn eerste goal in de 43ste minuut, terwijl team B op zondag speelt en zijn eerste doelpunt na 5 minuten scoort, in dit geval is team B de winnaar.

 18. Van tijd tot tijd kan BetMGM, naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan gerelateerde onvoorziene gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>, besluiten om aanbiedingen te publiceren met betrekking tot de enkele prestaties van één deelnemer/team; of aanbiedingen die de mogelijke uitkomsten van 2 of meer teams/deelnemers combineren (bijv. Enhanced Multiples, Boosted Odds, enz.), met hogere winkansen dan normaal beschikbaar zijn. BetMGM behoudt zich het recht voor dergelijke aanbiedingen naar eigen inzicht in te trekken, de betreffende noteringen te wijzigen of andere wijzigingen aan te brengen die BetMGM nodig acht. Dergelijke aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de volgende criteria in de vermelde volgorde:

 1. Tenzij specifiek vermeld verwijst de aanbieding alleen naar de vermelde dag(en) en/of de volgende officiële wedstrijd/gebeurtenis/ronde (welke van toepassing is) waaraan de genoemde deelnemers/teams volgens het schema meedoen ten tijde van publicatie van de aanbieding.

 2. Uitslagen worden volgens de respectieve sportspecifieke regels vastgesteld. Alle gerelateerde gebeurtenissen moeten worden voltooid als gepland binnen de daarvoor geldende tijdsbestekken, willen de weddenschappen standhouden, tenzij een andere uitslag van de aanbieding onomstotelijk de uitslag van de aanbieding zou bepalen op een manier waarbij de voltooiing (of het uitblijven daarvan) van de andere in de aanbieding genoemde gebeurtenissen de uitkomst van de aanbieding niet zou beïnvloeden. Dergelijke markten zullen worden afgewikkeld aan de hand van de vastgestelde resultaten.

 3. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de aanbieding, zullen uitsluitend gebeurtenissen in het daadwerkelijke spel in aanmerking worden genomen. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs, protesten, wijzigingen in de eerste officiële uitslag, enz. Weddenschappen worden nietig indien het onmogelijk is om een winnend resultaat vast te stellen volgens de respectieve sportspecifieke regels.

 4. Aan alle connotaties met betrekking tot de aanbieding moet volledig en ontegenzeggelijk voldaan zijn om een weddenschap af te laten handelen als gewonnen, ongeacht mogelijke conflicten met de specifieke regels van de sport of mogelijke interpretatie op basis van vorige of huidige presentatie van aanbiedingen in verband met gebeurtenissen in de betreffende sport en de manier waarop deze normaliter gepresenteerd worden in de Sportsbook van BetMGM. Indien van toepassing, indien de aanbieding een uitkomst bevat waarvan het resultaat exact overeenkomt met de gekozen Meer dan/Minder dan of Spread lijn (aka PUSH), zal dit niet worden beschouwd als het hebben volbracht van de genoemde gebeurtenis en zal dit resulteren in het afwikkelen van de weddenschap als zijnde VERLOREN.

Hoewel door BetMGM alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om te zorgen voor een superieure gebruikerservaring, dient men er rekening mee te houden dat markten dusdanig kunnen fluctueren dat deze op welk moment dan ook geen verbeterde waarde vertegenwoordigen vergelijkbaar met de huidige aanbiedingen in BetMGM Sportsbook. Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht deze eventuele schommelingen.

 1. Tijdens bepaalde evenementen zal BetMGM gebruikers de mogelijkheid bieden weddenschappen te plaatsen die resultaten en gebeurtenissen van hetzelfde evenement combineren (ook wel intra-event combinaties genoemd), hetzij door middel van vooraf bepaalde combinaties die in het Sportsbook aanwezig zijn (exclusief Enhanced Multiples, Boosted Odds, enz. waarvoor <Sectie B, paragraaf 3, clausule 21> geldt), hetzij via de [BetBuilder]-functionaliteit. Dergelijke functionaliteit is alleen aanwezig naar eigen goeddunken van BetMGM en onverminderd gerelateerde gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>. De afwikkeling zal gebaseerd zijn op de respectieve sportspecifieke regels. Alle gerelateerde gebeurtenissen moeten volledig worden verwezenlijkt, wil een weddenschap geacht worden te hebben plaatsgevonden en uiteindelijk worden uitbetaald tegen de aangegane notering. Inzet wordt terugbetaald indien een deel van de combinatie als ONGELDIG wordt afgehandeld. Indien van toepassing, indien de combinatie een uitkomst bevat waarvan het resultaat exact overeenkomt met de gekozen Meer dan/Minder dan of Spread lijn (ook wel PUSH genoemd), zal een dergelijk deel van de combinatie worden verwijderd uit de berekening van de afwikkeling en zullen weddenschappen worden uitbetaald rekening houdend met alleen de andere delen van de combinatie.

 2. Met "Teaser+" kan de gebruiker dezelfde vooraf ingestelde hoeveelheid punten toekennen aan alle resultaten die aanwezig zijn in een parlay (combinatie) met Spreads (Handicaps), Totalen (Meer dan/Minder dan) of een combinatie van beide. Voorbeeld: de gebruiker combineert NFL Team X +6,5 punten in een parlay met Meer dan 41 punten in de NFL-wedstrijd tussen Team Y en Team Z. Door de optie "Teaser+ Football 6 punten" te kiezen, worden de lijnen en noteringen herberekend in een parlay met Team X +12,5 punten (voorheen +6,5), gecombineerd met Meer dan 35 punten (voorheen Meer dan 41). Indien een deel van een "Teaser+"-weddenschap als ongeldig (push) wordt afgehandeld, wordt die specifieke selectie uitgesloten van de parlay en wordt de berekening van de noteringen/uitbetaling dienovereenkomstig aangepast.

 3. Weddenschappen die verwijzen naar "Rest van de wedstrijd" of gelijkaardig zullen enkel rekening houden met de resultaten en gebeurtenissen verkregen vanaf het moment van plaatsing van de weddenschap tot het einde van het vermelde tijdsbestek, dus zonder rekening te houden met alle geregistreerde gebeurtenissen vóór het moment waarop de weddenschap werd geplaatst en aanvaard.

 4. Bij weddenschappen op specifieke tijdsbestekken/intervallen (voorbeeld: Wedstrijdresultaat tussen 60:00-89:59) wordt alleen rekening gehouden met uitkomsten en gebeurtenissen die tijdens het opgegeven tijdsbestek/interval plaatsvinden. Bij de afhandeling wordt geen rekening gehouden met andere punten/doelpunten/gebeurtenissen die tijdens andere delen van het evenement of de wedstrijd buiten het gespecificeerde tijdsbestek/interval, met inbegrip van de extra/blessuretijd, plaatsvinden, tenzij anders vermeld.

4. Systeem-weddenschappen

 1. Bij wedden vóór een wedstrijd en live weddenschappen is het mogelijk om tot twaalf (12) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkel spelformulier. Gebaseerd op deze twaalf aanbiedingen kunnen accounthouders hun eigen aantal enkelvoudige weddenschappen, dubbele weddenschappen, drievoudige weddenschappen enz. creëren.

 2. BetMGM behoudt zich het recht voor het aantal combinaties te beperken wegens zogenaamde resultaatafhankelijkheid/gerelateerde onvoorziene omstandigheden, zoals omschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>.

 3. Het is mogelijk om een of meer wedstrijden toe te voegen als 'bankers', wat inhoud dat de geselecteerde wedstrijden/gebeurtenissen op alle spelformulieren worden gezet.

 4. Een ‘Trixie’ is een combinatie die één drievoudige en drie dubbele weddenschappen bevat in een selectie van drie wedstrijden.

 5. Een ‘Patent’ is een combinatie die samengesteld is uit een treble, drie doubles en drie singles afkomstig uit een selectie van drie wedstrijden.

 6. Een ‘Yankee’ is een combinatie die één viervoudige, vier drievoudige en zes dubbele weddenschappen bevat in een selectie van vier wedstrijden.

 7. Een ‘Canadian’ (ook bekend als ‘Super Yankee’) is een combinatie die samengesteld is uit een fivefold, vijf fourfolds, tien trebles en tien doubles afkomstig uit een selectie van vijf wedstrijden.

 8. Een ‘Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sixfold, zes fivefolds, vijftien fourfolds, twintig trebles en vijftien doubles afkomstig uit een selectie van zes wedstrijden.

 9. Een ‘Super Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sevenfold, zeven sixfolds, eenentwintig fivefolds, vijfendertig fourfolds, vijfendertig trebles en eenentwintig doubles afkomstig uit een selectie van zeven wedstrijden.

 10. Een ‘Goliath’ is een combinatie die samengesteld is uit een eightfold, acht sevenfolds, achtentwintig sixfolds, zesenvijftig fivefolds, zeventig fourfolds, zesenvijftig trebles en achtentwintig doubles afkomstig uit een selectie van acht wedstrijden.

Voor de overzichtelijkheid wordt indien nodig het tweede decimaal van de noteringen afgerond weergegeven in de wedgeschiedenis van de accounthouder. De uitbetaling wordt hierdoor echter niet beïnvloed. Deze wordt berekend op basis van de daadwerkelijke noteringen vermenigvuldigd met de inzet, zonder rekening te houden met de genoemde afronding.

5. Afhandeling van resultaten

 1. Bij het afhandelen van resultaten zal BetMGM alles in het werk stellen om informatie uit de eerste hand te verkrijgen (gedurende of net na het evenement), via tv-uitzendingen, streaming (via web en andere bronnen), alsmede officiële sites. Als de informatie niet uit de eerste hand verkregen kan worden, via tv-beelden dan wel officiële sites, en/of als er een duidelijke fout zit in de informatie van de bovengenoemde bronnen, wordt de weddenschap afgehandeld op basis van andere openbare bronnen. Niettemin, tenzij een duidelijke en controleerbare Fout in de eerste officiële uitslag wordt geconstateerd, zal de afwikkeling van weddenschappen geen wijzigingen omvatten die het gevolg zijn van en/of toe te schrijven zijn aan, maar niet beperkt zijn tot: diskwalificaties, strafpunten, protesten, uitslagen in subjudiciële zaken en/of opeenvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat het evenement is voltooid en een uitslag is bekendgemaakt, zij het een voorlopige.

 2. a. Bij de afwikkeling van markten die zich over meer dan één ronde/etappe uitstrekken (bijv. Seizoensweddenschappen), worden alleen wijzigingen in aanmerking genomen die betrekking hebben op weddenschappen waarvoor nog niet over de afwikkeling beslist is. Dergelijke maatregelen moeten door de organiserende instantie worden aangekondigd voordat de als laatste geplande ronde/etappe in aanmerking wordt genomen. Alle wijzigingen die na dat moment van kracht worden, of op een andere wijze betrekking hebben op weddenschappen die al zijn afgehandeld op basis van gebeurtenissen tijdens het evenement/de competitie worden niet in overweging genomen. b. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, geïmpliceerd door het officiële wedstrijdreglement of vooraf aangekondigd als het officiële formaat voor dat specifieke evenement, zullen alle wijzigingen ten opzichte van het standaard sport-/evenement-/competitieformat die ertoe leiden dat BetMGM noteringen/lijnen/totalen aanbiedt die onverenigbaar zijn met het herziene spelformat, resulteren in het ongeldig worden van de weddenschappen die door de formatverandering worden beïnvloed.

c. Aanbiedingen waarbij de formatwijziging de organiserende instantie niet verhindert een winnaar aan te wijzen (bijv. Seizoenswinnaar), ongeacht of het spel nog wordt voortgezet of niet, herziene duur van het seizoen/de competitie, enzovoort, zullen worden afgehandeld volgens de uitslag afgegeven door de overkoepelende bond, mits deze uitslag is afgegeven volgens de hieronder vermelde tijdsbestekken en overeenkomt met de noteringen/lijnen/totalen die beschikbaar zijn op het moment van plaatsing van de aanbieding.

d. In dergelijke gevallen zijn de volgende afwikkelingsbepalingen van toepassing:

(i) Indien de organiserende instantie binnen drie maanden na de laatst gespeelde wedstrijd vóór de onderbreking een relevante uitslag bekendmaakt (definitieve klassement, annulering of het voornemen om het spel te hervatten), zullen de markten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(ii) Indien er binnen drie maanden na de laatst gespeelde wedstrijd vóór de onderbreking geen toepasselijke officiële mededeling/uitslag wordt bekendgemaakt, dan worden de markten afgewikkeld volgens de laatst beschikbare klassering/ranglijst, ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden/huidige fase/etappe van de competitie.

(iii) Markten die betrekking hebben op de vraag of een team/deelnemer een volgende fase van de competitie zal bereiken (bijvoorbeeld: play-offs) worden als ongeldig afgewikkeld indien er veranderingen zijn in het format of het aantal deelnemers dat gepland is om die specifieke fase te betwisten of indien die specifieke fase helemaal niet gespeeld wordt, tenzij een uitkomst gebaseerd op de marktconnotaties op het moment van de plaatsing van de weddenschap reeds bepaald is en de wijziging in het aantal van toepassing zijnde wedstrijden geen invloed heeft op de uitkomst van de aanbieding.

(iv) Markten waarbij de noteringen afhankelijk zijn van/gebaseerd zijn op een volledig gespeeld wedstrijdschema (bijvoorbeeld: Meer dan/Minder dan in het reguliere seizoen/punten in de competitie), worden ongeldig verklaard als het aantal gespeelde wedstrijden anders blijkt te zijn dan oorspronkelijk gepland op het moment van plaatsing van de weddenschap, tenzij de uitkomst al vaststaat en de wijziging in het aantal van toepassing zijnde wedstrijden geen invloed heeft op de uitkomst van de aanbieding.

 1. Alle wedaanbiedingen met betrekking tot de wedstrijden/evenementen die niet plaatsvinden of die worden toegekend via een walk-over-beslissing, worden ongeldig verklaard.

 2. In geval van een afgelast evenement worden alle weddenschappen die vóór de afgelasting beslist waren en onmogelijk veranderd konden worden, ongeacht toekomstige gebeurtenissen, afgewikkeld volgens het vastgestelde resultaat. Indien het afgelaste evenement niet binnen 12 uur van de aanvangstijd wordt hervat, worden alle lopende aanbiedingen met betrekking tot het evenement als ongeldig beschouwd.

 3. Als een evenement wordt afgelast en opnieuw zal worden gespeeld, worden alle weddenschappen die voor de eerste wedstrijd zijn geplaatst en niet konden worden afgehandeld vóór het stopzetten van de eerste wedstrijd ongeldig verklaard, ongeacht of en wanneer de wedstrijd hervat wordt.

 4. Tenzij anders vermeld in de sportspecifieke regels of in samenhang met het wedaanbod, worden specifieke evenementen die deel uitmaken van toernooien/competities die door slecht weer, overlast door toeschouwers of soortgelijke scenario's niet doorgaan, uitgesteld en/of verplaatst naar een tijdstip/datum langer dan 12 uur vanaf de laatst geplande tijd door de organiserende instantie, ongeldig verklaard, met de volgende uitzonderingen waarbij weddenschappen geldig blijven:

a. Evenementen waarvan de aanvangstijden nog niet officieel zijn bevestigd door de organiserende instantie op het moment van plaatsing van de weddenschap.

b. Evenementen die worden verplaatst als gevolg van planningsconflicten/tv-uitzendingen, maar die nog steeds binnen dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde (naargelang van toepassing) worden gespeeld en waarbij de wijziging de volgorde van de officiële wedstrijden voor geen van de deelnemers aan de aanbieding verandert.

c. Evenementen waarvan de aanvangstijd naar voren wordt verschoven (vervroegd), maar die nog steeds binnen dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde (zoals van toepassing) gespeeld zullen worden, en, zonder afbreuk te doen aan in het verleden geplaatste en soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5.4>, de wijziging de volgorde van de officiële wedstrijden voor geen van de deelnemers aan de aanbieding wijzigt.

Om twijfel te voorkomen moet de definitie van dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde worden geïnterpreteerd als de volgorde van de wedstrijden zoals opgelegd door de waarmee, waarbij elke specifieke wedstrijd een wedstrijddag/speelweek/ronde vertegenwoordigt. Indien deze volgorde niet wordt aangehouden en de volgorde van de wedstrijden zodanig verandert dat er tussendoor wedstrijden tegen andere teams worden gepland, dat de vermelde wedstrijd voor alle betrokken teams niet langer de eerstvolgende officiële verbintenis van dat/de toernooi/league/competitie is, zal dat worden beschouwd als geen deel uitmakend van dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde en zullen de aanbiedingen ongeldig worden verklaard. Het bovenstaande is niet van toepassing op seizoensweddenschappen, die geldig blijven mits het/de toernooi/league/competitie wordt gehouden en beslist tijdens het seizoen/het jaar waarop de weddenschap betrekking heeft, ongeacht eventuele datumwijzigingen. In geval van play-off reeksen of andere reeksen van wedstrijden die zijn gepland om twee teams over twee of meer wedstrijden te confronteren, zal elke herplanning van een enkele wedstrijd worden beschouwd als deel uitmakend van dezelfde wedstrijddag ongeacht de duur van de herplanning, op voorwaarde dat de volgorde van thuis- en uitwedstrijden in de reeks niet wordt gewijzigd en de opgesomde wedstrijd binnen de reeks plaats heeft. Weddenschappen worden anders ongeldig verklaard.

 1. In het geval van evenementen die niet voor het natuurlijke einde van het evenement zijn voltooid en waarvoor niet meer dan 12 uur na aanvang van het evenement een uitslag wordt afgegeven bij besluit van de bond, gebruikt BetMGM het afgegeven besluit als officieel resultaat voor aanbiedingen die verband houden met de uitslag van het evenement, zoals Wedstrijd, Ongeldig bij gelijkspel en Dubbele kans, mits het afgegeven besluit de uitslag van de genoemde weddenschappen op het moment van afbreken niet wijzigt. In dat geval zullen de bedragen van de inzet worden terugbetaald. Alle aanbiedingen die betrekking hebben op de telling van bepaalde voorvallen (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten, Handicap, enz.) worden ongeldig verklaard, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de afbreking en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 2. Alle weddenschappen met betrekking tot de onvoltooide wedstrijden/evenementen waar het bevoegde bestuursorgaan niet direct bij betrokken is (bijv. vriendschappelijke wedstrijden tussen clubs) worden ongeldig verklaard, tenzij ten minste 90% van de officiële speeltijd wordt voltooid. Zie <Sectie B, paragraaf 1.1>. Indien de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken nadat 90% is voltooid, wordt het afhandelen gebaseerd op de score op het moment dat de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken.

 3. Tenzij naast de wedmarkt vermeld, zal de afrekening van weddenschappen, zoals, maar niet beperkt tot, schoten, schoten op doel, balbezit, assists, rebounds, enz. gebaseerd zijn op de definitie waarmee het officiële bestuursorgaan deze statistieken uitgeeft. Tenzij gestaafd door onweerlegbaar bewijs, zal BetMGM geen klachten erkennen die voortvloeien uit een persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

 4. Met uitzondering van draverijen (trotting) en paardenrennen, zullen weddenschappen op deelnemers/teams die niet aan een evenement deelnemen, ongeldig worden verklaard.
  Kwalificatiewedstrijden en dergelijke moeten echter beschouwd worden als een onderdeel van het hoofdevenement, en elke deelname daaraan wordt beschouwd als een geldige weddenschap en zal niet nietig worden verklaard.

BetMGM behoudt zich het recht voor om Tattersalls regel 4, zoals uitgelegd in <Sectie B, paragraaf 6>, toe te passen op enige competitie. Dit wordt vermeld in samenhang met het reglement van de wedaanbieding en/of de betreffende sportspecifieke regel.

 1. Er worden geen inzetten geretourneerd, zelfs niet als de winnende uitkomst van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitkomst is die niet vermeld is om op te wedden. Bij alle wedaanbiedingen heeft de accounthouder de mogelijkheid om een prijs op te vragen voor een niet-genoteerde deelnemer/uitslag. BetMGM behoudt zich het recht voor om dergelijke verzoeken te accepteren of af te wijzen.

 2. Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd/geschorst of geweigerd voor deelname aan een volgend stadium van een evenement/competitie, dan wordt een dergelijke diskwalificatie geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat de deelnemer uit het evenement verwijderd werd. Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht aan de vorige resultaten, ongeacht eventuele wijzigingen als gevolg van deze acties. Weddenschappen die geplaatst zijn nadat de gediskwalificeerde deelnemer voor het laatst aan het evenement heeft deelgenomen, worden ongeldig verklaard.

 3. Als twee of meer deelnemers dezelfde eindklassering delen en er werden geen noteringen aangeboden voor een gelijke uitkomst, wordt de uitbetaling berekend door de noteringen te delen door het aantal deelnemers dat de betreffende klassering deelt en dienovereenkomstig afgehandeld. De uitbetaling is altijd ten minste gelijk aan de inzet, behalve in het geval van "Head-to-Heads", zie <Sectie B, paragraaf 2.5> en <Sectie B, paragraaf 5.19>.

 4. Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moeten alle genoemde deelnemers aan het evenement starten.

 5. Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moet ten minste één deelnemer het evenement voltooien. Indien dit niet het geval is, en de organiserende instantie niet de specifieke criteria voor het beslissen van een wedstrijd volgt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 6. In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moeten alle genoemde deelnemers de in de weddenschap bepaalde ronde/evenement starten, om weddenschappen geldig te laten zijn.

 7. In een "Head-to-Head" tussen twee deelnemers worden alle inzetten geretourneerd als beide deelnemers dezelfde positie/score delen of in dezelfde fase worden uitgeschakeld, tenzij de organiserende instantie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval deze geldig worden geacht.

 8. In een "Head-to-Head" tussen drie deelnemers en meer dan één winnende uitkomst, worden de noteringen verdeeld onder de uitkomsten die de winnende positie delen, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

 9. Als er een "Head-to-Head" wordt aangeboden in verschillende rondes/fases, moeten alle deelnemers meedoen aan de komende ronde/fase om geldig te zijn. Indien een in de aanbieding vermelde deelnemer later niet meer deelneemt, zullen weddenschappen die zijn geplaatst na de laatste keer dat de deelnemer actief was in het evenement, ongeldig worden verklaard.

 10. Wanneer de gezaghebbende organisatie het nodig acht om na het reguliere seizoen extra rondes, wedstrijden of series wedstrijden (play-offs, play-outs, naseizoen, enz.) toe te voegen om de ranglijst, competitiewinnaars, promotie/degradatie, enz. te bepalen, zal BetMGM, tenzij anders vermeld, rekening houden met de resultaten en uitkomsten van deze wedstrijden voor het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar de competitiestand, promotie, degradatie, enz. Weddenschappen op de winnaar van het NHL-seizoen, verwijzen bijvoorbeeld naar de winnaar van de Stanley Cup.

 11. Aanbiedingen die de prestaties van twee of meer individuen/teams over een bepaalde periode tegen elkaar afzetten, worden uitsluitend afgehandeld op basis van de resultaten van de genoemde deelnemers, ongeacht alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/evenement.

 12. Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

 13. Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar het aantal gebeurtenissen/punten dat wordt gescoord/verzameld door een bepaald team, zowel betreffende de prestaties van een enkel team in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van team X) als "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee teams in een nationale competitie, geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

 14. Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) maakt om welke reden dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie van de club/het team waarvoor hij/zij op het moment van de plaatsing van de weddenschap in aanmerking komt in 50% of meer van de resterende van toepassing zijnde wedstrijden, (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer, tenzij een gelijkspeloptie is aangeboden. Er kunnen andere sportspecifieke voorwaarden van toepassing zijn. Zie de sectie van de betreffende sport.

 15. Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) neemt niet deel aan het evenement; (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer, tenzij een gelijkspeloptie is aangeboden.

 16. Tijdens bepaalde evenementen kan BetMGM ertoe besluiten het aantal deelnemers waarop gewed kan worden te beperken en/of wedopties als "elke andere", "het veld" en dergelijke aan te bieden. Deze optie omvat alle niet vermelde deelnemers, behalve de deelnemers die specifiek vermeld worden als beschikbaar.

 17. Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar (de prestaties van) een bepaalde deelnemer in een bepaald evenement (bijv. speler X tegen het veld) dienen ongeldig te worden geacht als de betreffende deelnemer(s) niet meedoen aan de competitie.

 18. Enige vorm van kwalificatie vóór een hoofdtoernooi telt mee als een geldig deel van die competitie. Zo wordt elke deelnemer die in de kwalificatiefase wordt uitgeschakeld beschouwd als verliezer van geplaatste spelers of spelers die de kwalificatie hebben overleefd.

 19. Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen aan twee of meer fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, blijven geldig, ongeacht uitstel/verplaatsing van de daadwerkelijke wedstrijddata, mits de betreffende wedstrijden daadwerkelijk plaatsvinden in het kader van de competitie.

 20. Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen aan slechts één fase/ronde om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, worden ongeldig verklaard als de betreffende wedstrijd niet binnen 12 uur van de aanvankelijk aanvangstijd wordt beslist.

 21. Indien een evenement wordt verplaatst van de oorspronkelijk aangekondigde locatie en/of het speelveld wordt gewijzigd, zal dit niet worden beschouwd als een reden voor ongeldigverklaring van de aanbiedingen, tenzij (i) de sportspecifieke regels dit voorschrijven en/of de nieuwe locatie waar het evenement plaatsvindt het gebruikelijke "thuis"-veld is van een van beide deelnemers die betrokken zijn bij de wedstrijd.

Als algemeen principe zal BetMGM verwijzen naar de thuisploeg (gastheer) en de uitploeg (bezoeker) in overeenstemming met de definitie die de overkoepelende organisatie voor die specifieke wedstrijd/competitie heeft gegeven.

Weddenschappen op wedstrijden die op zogenaamde "Neutrale velden" worden gespeeld blijven geldig, ongeacht of dergelijke informatie in de wedaanbieding en/of de plaatsing van de teams op het weddenschapsbord/display is vermeld. In gevallen waar er een discrepantie is tussen de plaatsing van de teams/deelnemers op de officiële website en hun plaatsing op het weddenschapsbord/display, en deze discrepantie een belangrijk effect heeft op de kansen van de wedstrijd/competitie, zal BetMGM de betreffende weddenschappen ongeldig verklaren. Een dergelijke eventualiteit wordt alleen overwogen in gevallen waarin de discrepantie een materiële en zichtbare invloed heeft op de noteringen. Als in een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld de thuis- en uitploeg verwisseld worden, zal BetMGM de weddenschappen ongeldig verklaren. Niettemin zal BetMGM geldige weddenschappen in overweging nemen op evenementen waar het zogenaamde thuisveldvoordeel niet in aanmerking wordt genomen en in gevallen van neutrale locaties. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn onder andere, maar niet beperkt tot tennistoernooien, MMA-gevechten, enkelspelcompetities in het algemeen, of specifieke evenementen zoals de laatste fase van teamcompetities die worden gehouden in vooraf vastgestelde locaties, zoals de Superbowl, de NCAA Final 4 of de finale van de Italiaanse voetbalbeker, zelfs als de locatie kan worden beschouwd als een potentieel gebruikelijk thuisveld voor een van de betrokken teams. In dergelijke gevallen worden deze evenementen beschouwd als zijnde gespeeld op neutrale locaties en staan alle weddenschappen op de officiële website, ongeacht de positie van de teams/deelnemers op de officiële website en hun plaatsing op het weddenschapsbord/display.

 1. Informatie aangaande het geslacht van het team, leeftijdsgroepen of jeugdteams, alsmede de verschillende definities voor reserveteams (bijv. B- en C-teams) worden behandeld als extra informatie. De vermelding of juistheid van dergelijke informatie wordt niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit geen grote inconsistentie in de aangeboden noteringen veroorzaakt.

 2. Hoewel BetMGM alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treft om een getrouwe weergave te bieden van alle bij een weddenschap betrokken componenten, kan het voorkomen dat bepaalde benamingen, vanwege een verschillende interpretatie ontstaan uit de aanpassing voor een andere taal, anders worden weergegeven. Dergelijke linguïstische discrepanties worden niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit niet leidt tot onzekerheid bij andere klanten. Hetzelfde geldt voor benamingen die verwijzen naar evenementen, teamnamen, sponsornamen, enz.

 3. In geval van weddenschappen waarbij naar tijdsbestekken wordt verwezen, moeten ze op de volgende manier worden geïnterpreteerd: 'binnen de eerste 30 minuten' omvat alles wat er gebeurt tot en met 0 uur 29 minuten en 59 seconden; 'tussen 10 en 20 minuten' omvat alles wat er gebeurt van 10 minuten en 0 seconden tot en met 19 minuten en 59 seconden.

 4. Tenzij óf in combinatie genoemd met de wedaanbieding, óf anders in de sportspecifieke regels, moeten voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 rondes) het volledige genoemde aantal voltooid zijn om te worden beschouwd als gewonnen. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 88,5 minuten in een tenniswedstrijd wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als ten minste 89 volle minuten voorbij zijn.

 5. BetMGM erkent dat het bij bepaalde weddenschappen nodig kan zijn om percentages, eenheden of andere criteria af te ronden die beslissend zijn voor de weddenschap. In dat geval behoudt BetMGM zich het recht voor om dienovereenkomstig aan te passen en af te handelen.

 6. Enige verwijzing naar doelpunten die gescoord zijn door bepaalde spelers worden niet meegeteld als het eigen doelpunten betreffen (doelpunten die in het eigen doel gescoord zijn), tenzij anders vermeld.

 7. Enige verwijzing naar confederatie, nationaliteit of dergelijke is onderhevig aan de definitie van de organiserende instantie.

 8. Alle medailles die een ploeg/land per wedstrijd wint, tellen als één (1) enkele medaille, ongeacht het aantal leden van de ploeg.

 9. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een bepaald(e) periode/toernooi (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X op het WK) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens dit seizoen (voorbeeld: Wie van Speler X of Speler Y scoort de meeste doelpunten tijdens het seizoen), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemer zijn in minstens nog één wedstrijd die van toepassing is voor de aanbieding na de aanvaarding van de weddenschap opdat de weddenschap blijft staan.

 10. Aanbiedingen op de vraag of bepaalde individuen een specifieke positie/titel/functie bekleden op een bepaalde datum (bijv. minister X is nog steeds minister op datum Y, speler/coach is nog steeds bij team Y op datum Z) hebben betrekking op het feit of de betreffende persoon de genoemde positie ononderbroken bekleedt (of als alternatief daarvoor wordt aangesteld) tussen het moment dat de weddenschap wordt geplaatst en de gespecificeerde deadline. Wanneer het individu de positie om wat voor reden dan ook verlaat vóór de gespecificeerde deadline, dan is de uitkomst van de weddenschap dat er geen sprake is van de genoemde situatie. Dit geldt zelfs wanneer het individu opnieuw wordt aangesteld/aangenomen voor dezelfde positie/titel/functie en zelfs als op de gespecificeerde datum het individu dezelfde positie/titel/functie waarnaar de weddenschap verwijst opnieuw bekleedt. Bij het afhandelen van weddenschappen wordt ook rekening gehouden met spelers met een uitleencontract.

 11. Alle weddenschappen die verwijzen naar het "breken" van records vereisen dat de vermelde gebeurtenis volledig wordt bereikt. Het evenaren van het record zal niet worden beschouwd als een prestatie die volledig is bereikt. Alleen het genoemde voorval telt mee voor de afhandeling.

6. Tattersalls Regel 4

 1. In het geval van één niet-loper of één niet-deelnemer, worden de noteringen op de resterende lopers of resterende deelnemers verlaagd, in overeenstemming met de zogenoemde Regel 4 van Tattersalls.

a. Wedden op winnaar:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,30 en lager 75% 1,31 tot 1,40 70% 1,41 tot 1,53 65% 1,54 tot 1,62 60% 1,63 tot 1,80 55% 1,81 tot 1,95 50% 1,96 tot 2,20 45% 2,21 tot 2,50 40% 2,51 tot 2,75 35% 2,76 tot 3,25 30% 3,26 tot 4,00 25% 4,01 tot 5,00 20% 5,01 tot 6,50 15% 6,51 tot 10,00 10% 10,01 tot 15,00 5% 15,01 en hoger Geen aftrek

b. Wedden op plaats:

 • Huidige noteringen van de teruggetrokken loper / Aftrekpercentage van de nettowinst

1,06 en lager 55% 1,07 tot 1,14 45% 1,15 tot 1,25 40% 1,26 tot 1,52 30% 1,53 tot 1,85 25% 1,86 tot 2,40 20% 2,41 tot 3,15 15% 3,16 tot 4,00 10% 4,01 tot 5,00 5% 5,01 en hoger Geen aftrek

 1. In het geval van twee of meer niet-lopers of niet-deelnemers zal de totale aftrek niet groter zijn dan 75%. De aftrek wordt in dit geval gebaseerd op de opgetelde noteringen van de teruggetrokken lopers.

C. Regels en limieten sportwedden

1. Olympische evenementen en kampioenschappen

 1. Alle voorwaarden in deze sectie hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

 2. Alle weddenschappen zijn geldig, mits het evenement gehouden en beslist wordt tijdens het kampioenschap en het jaar waarnaar het verwijst, en ongeacht enige wijzigingen in de locatie waar het gehouden wordt.

 3. Voorgaande clausule is van toepassing op aanbiedingen die redelijkerwijs voldoen aan de volgende criteria:

a. de weddenschappen verwijzen naar evenementen die gepland staan voor de laatste fase van evenementen die deel uitmaken van Olympische toernooien, wereldkampioenschappen of continentale kampioenschappen.

b. de laatste fase van het evenement heeft een tijdsbeperking.

2. Voetbal

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op American Football vastgesteld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

 2. Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in het 4e kwart/2e helft, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 3. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal Passing Yards gegooid door Speler X) of vergelijkende prestaties van twee individuele spelers in de loop van een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y gooit de meeste Passing yards), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één onderdeel (play) van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 4. Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens NFL.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing).

 5. Tenzij anders vermeld, wordt een typisch NFL week-/rondeschema beschouwd als lopende van donderdag tot en met de volgende woensdag, volgens de lokale stadiontijd. Enige evenementen/aanbiedingen die niet voltooid worden in het genoemde tijdsbestek worden ongeldig verklaard, behalve die aanbiedingen waarvan de uitkomsten al beslist zijn en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Weddenschappen die betrekking hebben op evenementen die binnen dezelfde week/ronde zijn verplaatst, blijven geldig voor zover deze evenementen binnen het bovenstaande tijdsbestek worden gespeeld.

 6. Met wedstrijddag-/wekelijkse props is het mogelijk om in te zetten op de prestaties en resultaten van een vooraf gedefinieerde selectie van teams en/of individuele spelers die plaatsvinden in een verzameling van wedstrijden/evenementen op een bepaalde week/ronde/dag/wedstrijddag (voorbeeld: Totaal aantal gescoorde punten in wedstrijden van een bepaalde conferentie, Hoogst-/laagst-scorende ploeg, Yardage-markten spelers etc.). Alle toepasselijke wedstrijden/evenementen (inclusief enige verplaatsingen die gespeeld worden binnen het genoemde tijdsbestek) moeten voor de betreffende week/ronde/dag/wedstrijddag voltooid en goedgekeurd zijn voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Bovendien vereisen aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van gespecificeerde spelers dat alle gespecificeerde spelers aan ten minste nog één onderdeel (play) van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 7. Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Play-offs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of play-off-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

 8. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal Passing yards door speler X tijdens de Play-offs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste touchdowns zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemen aan ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 9. Bij weddenschappen op dubbele resultaten (d.w.z. het voorspellen van de uitkomst bij de rust in combinatie met het resultaat aan het einde van het 4e kwart) wordt geen rekening gehouden met de resultaten die voortvloeien uit extra tijd.

 10. Markten voor Eerste/Volgende aanvallende actie worden afgehandeld op basis van het eerste/volgende aanvallende actie vanaf de scrimmage (zoals van toepassing), exclusief penalty's. Indien een kick-off wordt geretourneerd voor een touchdown, worden de weddenschappen afgehandeld met de uitkomst van de volgende kick-off. Voor vereffeningsdoeleinden worden onvolledige/onderschepte passes, sacks van quarterback of fumbles beschouwd als "Pass Play", tenzij de quarterback de scrimmagelijn heeft gepasseerd, op welk punt het zou worden beschouwd als "Run Play". Fumbles bij exchanges naar de runningback worden beschouwd als "Run Play".

 11. De afhandeling van aanbiedingen die verwijzen naar "Offensieve yards" wordt gebaseerd op het netto aantal yards, inclusief verloren gegane yards door sacks. Een dergelijke berekening zou worden gemaakt door de relevante passing en receiving yards op te tellen en het aantal yards dat verloren gaat aan sacks van het totaal af te trekken.

 12. Voor aanbiedingen die betrekking hebben op of een team een bepaald aantal keren achtereenvolgens scoort, tellen scores die tijdens een eventuele extra tijd worden behaald, maar exclusief enige PAT's (punten na touchdowns of 2-punts conversies).

 13. "Team dat eerste/volgende time-out aanvraagt"-aanbiedingen zullen geen rekening houden met eventuele time-outs die verloren zijn gegaan door andere oorzaken, zoals mislukte challenges, coach-challenges en/of blessures.

 14. Weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een bepaalde drive worden als ongeldig afgehandeld in geval van een onvolledige drive. In gevallen waarin Team A de bal heeft en 'fumblet', waarna de bal wordt overgenomen door Team B, die vervolgens de bal weer 'fumblet' naar Team A, zal de uitkomst worden afgehandeld als een "Turnover". Turnover op Downs (mislukte 4e down-poging) wordt ook beschouwd als een "Turnover". Mocht een punt door het ontvangende team gefumbled worden en overgenomen worden door het trappende team, dan worden de weddenschappen afgehandeld als "Punt".

 15. Aanbiedingen over het al dan niet maken van een 1e down hebben alleen betrekking op het team dat op dat moment in balbezit is en die prestatie bereikt. Markt zal worden afgehandeld als “JA” indien er een nieuwe set "Downs" wordt bereikt met Run, Pass (inclusief de gevallen waarin als resultaat een touchdown wordt gescoord) of een automatische 1e down-penalty. Bij een "Safety", "Field goal" (ongeacht of de field goal wordt gescoord of niet), fumble of andere balbezitwijziging, wordt het aanbod als "NEE" afgehandeld. Elke Down die opnieuw gespeeld wordt als gevolg van niet-automatische penalty's zal niet in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden, tenzij gepleegd met 5 yards of minder te gaan.

 16. De afhandeling van welk team de meeste Passing/Rushing yards haalt gebeurt op basis van het bruto aantal yards dat gegooid/gelopen is, inclusief eventuele negatieve yarding voor rushing.

 17. Voor vereffeningsdoeleinden is voor weddenschappen op touchdown-scorers vereist dat de vermelde speler deel uitmaakt van de actieve selectie voor die wedstrijd. Inzetten op spelers die geen deel uitmaken van de actieve selectie worden geretourneerd. In het geval van "passing touchdowns" en "touchdown-passes" wordt alleen de speler die de pass vangt beschouwd als de touchdown-scorer.

 18. Spelersprops en andere op statistieken gebaseerde aanbiedingen worden afgehandeld aan de hand van de officiële wedstrijdverslagen die na afloop van de wedstrijd door de organiserende instantie worden gepubliceerd.

 19. Tenzij anders vermeld in combinatie met de weddenschapsaanbieding, zullen weddenschappen op resultaten met betrekking tot de 2e helft alleen rekening houden met punten en gebeurtenissen die gedurende het gespecificeerde tijdsbestek zijn geteld/verworven en geen rekening houden met punten en gebeurtenissen die zijn geteld/verworven tijdens de eventuele extra tijd.

 20. Aanbiedingen die betrekking hebben op gemaakte tackles, zullen alleen worden verrekend volgens tackles gemaakt op reguliere verdedigende plays. Dit zal worden bepaald door de defensieve eindstatistieken in het officiële wedstrijdboek.

3. Atletiek

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op atletiek vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de organiserende instantie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

 2. Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, BetMGM houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de officiële resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

 3. Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

 4. Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

 5. BetMGM behoudt zich het recht voor om Tattersalls Regel 4 toe te passen, in geval van non-starters in atletiekevenementen.

4. Australian Rules Football

 1. Tenzij expliciet vermeld worden alle weddenschappen, wanneer een wedstrijd of anders een gespecificeerde periode (bijv. 1e helft, 3e kwart, enz.) in gelijkspel eindigt, afgehandeld overeenkomstig de zogenaamde “dead-heat”-regel. <Sectie B, paragraaf 5.14>). In dat geval wordt de uitbetaling berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

 2. Tenzij anders vermeld worden alle weddenschappen op wedstrijden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van het 4e kwart (reguliere speeltijd).

 3. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) zal de inzet worden terugbetaald, indien de speler geen deel uitmaakt van de basis 22. Voor elke aanbieding tussen twee spelers (head-to-head matchups) zal de inzet terugbetaald worden als één van beide spelers geen deel uitmaakt van de basis 22.

 4. Weddenschappen op de maker van het eerste doelpunt in de wedstrijd/1e kwart zijn ongeldig voor spelers die geen deel uitmaken van de basis 22. Voor weddenschappen op de eerste doelpuntenmaker in de wedstrijd is het niet nodig dat het doelpunt in het 1e kwart gescoord wordt. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in de vermelde periode, zullen alle weddenschappen ongeldig worden verklaard, tenzij er een optie "geen doelpunt" geboden is

 5. Weddenschappen op Maker van het eerste doelpunt in het 2e, 3e of 4e kwart - Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler in het betreffende kwart of de wedstrijd. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in het genoemde kwart, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 6. "Wire-to-Wire"-weddenschappen verwijzen naar welk team leidt aan het einde van elk kwart.

 7. Mocht een replay/extra wedstrijd(en) nodig zijn om een positie op de ranglijst, winnaar van de competitie, enz. te bepalen, dan wordt de uitslag van deze replay/extra wedstrijd(en) gebruikt om de betreffende weddenschap af te handelen.

 8. Bij weddenschappen op een Grand Final, is de weddenschap specifiek van toepassing op de aankomende wedstrijd of op de wedstrijd die bezig is, in geval van live wedden. Weddenschappen worden niet overgedragen op enige replay. Voor eventuele extra wedstrijden wordt een nieuwe markt toegevoegd.

 9. Bij het afhandelen van weddenschappen op de prestaties van twee of meer individuen/teams in een bepaalde periode/competitie, worden uitschakelingsfases binnen de "finale" meegeteld voor het afhandelen. Mochten twee teams in dezelfde fase uitgeschakeld worden, dan is het team dat het hoogste eindigde op de AFL-ladder aan het einde van het reguliere seizoen het team met de hogere positie.

 10. Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

 11. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door speler X tijdens de Play-offs) of een vergelijking tussen prestaties van 2 individuele spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereist dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 12. Voor elke aanbieding met betrekking tot "tijdstip van doelpunt" (voorbeeld: tijdstip van eerste doelpunt) worden onderbrekingen niet meegerekend. Alle weddenschappen worden afgewikkeld volgens de wedstrijdtijdlijn op de officiële AFL-website (geen onderbrekingen, 'time on' is inbegrepen, klok telt op).

 13. Voor alle aanbiedingen van kwarten met de hoogste score wordt de uitkomst "Zelfde aantal" bepaald op 2 (of meer) kwarten die even hoog zijn.

 14. Voor alle seizoensaanbiedingen, die aan het eind van het reguliere seizoen worden verrekend, wordt de officiële ladderpositie als bepalende factor gebruikt (d.w.z. Percentage bepaalt gelijke standen).

Evenzo zal voor de aanbieding "Team(s) met de meeste verliezen", in het geval dat twee of meer teams hetzelfde aantal verliezen noteren, de winnaar worden bepaald als het team met de laagste ladderpositie (d.w.z. Percentage bepaalt gelijke standen).

5. Droneracen

 1. De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live tijdregistratie en classificatie die op tv of via een openbare stream wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de heat/halve finale/finale/het level (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/onvolledig is, wordt de eerste officiële informatie op de officiële website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/het level waarnaar de weddenschap verwijst. In het geval van afgelaste/gestaakte evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 2. Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de overkoepelende bond als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende bond kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

 3. Indien een heat/halve finale/finale/niveau opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald waren.

 4. Voor de afrekening wordt een piloot die aan een heat heeft deelgenomen, geacht te hebben deelgenomen aan de halve finale/de finale/het level.

 5. In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle vermelde piloten meedoen aan minstens één heat om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de piloot een officiële tijd weet te noteren.

 6. In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende piloten om welke reden dan ook niet meedoen aan de heat/halve finale/finale/het level waarnaar de aanbieding verwijst.

6. Honkbal

 1. Tenzij anders vermeld, worden weddenschappen op honkbal beslist op basis van het resultaat na eventuele extra innings en ongeacht het aantal gespeelde extra innings, zoals bepaald door het betreffende bestuursorgaan. In geval van een gelijkspel na de eventuele extra innings worden weddenschappen als ongeldig afgewikkeld.

 2. Een weddenschap wordt ongeldig verklaard wanneer een wedstrijd afgelast of uitgesteld wordt, of als er geen uitslag wordt gepubliceerd binnen twaalf uur na de geplande starttijd.

 3. In het geval van een verkorte wedstrijd zullen "Match"-weddenschappen (ook wel Moneyline genoemd) worden verrekend, volgens de regels van het betreffende bestuursorgaan.

 4. Om "Handicap", "Meer dan/Minder dan", "Oneven/Even" en alle andere markten, met inbegrip van de spelersprestatiemarkten, maar met uitzondering van Moneyline, geldig te laten zijn, moeten alle geplande innings voltooid worden, of ten minste 8,5 innings als het thuisspelende team in het voordeel is. Dit is van toepassing op alle aanbiedingen, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór het staken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 5. Met uitzondering van die aanbiedingen waar de start/deelname van de vermelde werper(s) specifiek vereist is om de markt als geldig te beschouwen, (voorbeeld: vermelde pitcher Moneyline), heeft wie er ook gekozen wordt als startende werper van één van beide ploegen geen invloed op hoe de aanbiedingen afgewikkeld worden.

 6. Voor vereffeningsdoeleinden wordt onder "Eerste helft" de eerste 5 innings verstaan. Alle 5 innings moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Voor wedstrijden die worden gespeeld volgens een gepland, verkort formaat, zullen de eerste halve innings dienovereenkomstig worden verkort, bijvoorbeeld "eerste helft"-weddenschappen in een wedstrijd met 7 innings verwijzen naar uitkomsten die voortvloeien uit de eerste 4 innings.

 7. Aanbiedingen van live wedden verwijzen naar prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal hits door Speler X) of een vergelijking van prestaties tussen 2 individuele spelers in een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y haalt de meeste hits), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één onderdeel (play) van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven. Voor alle pre-wedstrijdmarkten voor slagmensen is vereist dat de speler in de basisopstelling is opgenomen en tenminste één slagbeurt krijgt. Voor die met pitchers is een vereiste dat de speler minstens één worp gooit, opdat weddenschappen stand houden. Voor aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van één of meer spelers in een bepaalde wedstrijd, is vereist dat alle vermelde spelers in de basisopstelling zijn opgenomen, opdat weddenschappen stand houden.

 8. Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen en toernooi- en playoff-totalen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens MLB.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing). Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (extra innings) meegeteld. "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestaties van een of meer spelers in het toernooi worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde spelers op een bepaald moment aan het toernooi deelnemen.

 9. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal runs gescoord door speler X tijdens de play-offs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste hits noteert tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn.

 10. Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de play-offs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of play-off-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

 11. Weddenschappen over het resultaat van een bepaalde periode (voorbeeld Inning X) of over gebeurtenissen die gedurende een bepaalde periode zijn bereikt, vereisen dat de gespecificeerde periode wordt voltooid, met uitzondering van die aanbiedingen waarvan het resultaat al is vastgesteld voordat een onderbreking en/of een verdere voortzetting van het spel onmogelijk een ander resultaat kan opleveren dan de genoemde aanbiedingen, die dienovereenkomstig zullen worden afgewikkeld. Voor vereffeningsdoeleinden wordt elke inning (inclusief eventuele extra innings) die niet vereist dat het thuisspelende team verder of helemaal niet hoeft te slaan , beschouwd als zijnde van nature afgesloten en alle weddenschappen die verwijzen naar de inning (voorbeeld: Resultaat van Inning X, Handicap (Spread) van Inning X, Meer dan/Minder dan (totaal aantal) runs of hits in inning X) staan met uitzondering van die welke specifiek verwijzen naar de enkele prestaties van het thuisspelende team binnen de betreffende inning (voorbeeld: Meer dan/Minder dan (totaal aantal) punten gescoord door het thuisspelende team in inning X) die als ongeldig zullen worden afgehandeld indien het thuisspelende team helemaal niet zou slaan tijdens de betreffende inning.

 12. Tijdens bepaalde evenementen kan BetMGM besluiten om markten aan te bieden die verband houden met de uitkomst van een reeks opeenvolgende reguliere seizoenswedstrijden tussen de genoemde teams gedurende de betreffende tijdsbestekken. De afhandeling zal resultaten bevatten die afkomstig zijn van eventuele doubleheaders, voor zover deze binnen het betreffende tijdsbestek worden gespeeld. In gevallen waarin er geen gelijkspelresultaat beschikbaar is gesteld om op te wedden, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld indien beide genoemde teams hetzelfde aantal wedstrijden winnen. Alle geplande wedstrijden moeten worden afgemaakt volgens de reglementen van de organiserende instantie willen weddenschappen gelden met uitzondering van die waarvan de resultaten werden beslist vóór de onderbreking en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, die zullen worden vereffend volgens de beslissing.

 13. Aanbiedingen die een confrontatie of een telling inhouden van resultaten en gebeurtenissen die behaald/bereikt zijn door teams of spelers die aan verschillende wedstrijden deelnemen en die niet tegenover elkaar staan (voorbeeld: Team dat de meeste runs scoort in de betreffende wedstrijd) vereisen dat alle betreffende wedstrijden voltooid moeten worden volgens de reglementen van de organiserende instantie voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. In gevallen waarin er geen gelijkspelresultaat beschikbaar is gesteld om op te wedden, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld indien beide genoemde teams/deelnemers hetzelfde aantal behalen/bereiken.

 14. De uitslagen van de seriewinnaars worden bepaald aan de hand van welk team de meeste wedstrijden wint in de reeks wedstrijden (inclusief eventuele doubleheaders) die binnen het vermelde tijdsbestek gespeeld worden. Weddenschappen zijn nietig indien teams hetzelfde aantal wedstrijden winnen. Alle geplande wedstrijden moeten worden afgemaakt volgens de reglementen van de organiserende instantie willen weddenschappen gelden met uitzondering van die waarvan de resultaten werden beslist vóór de onderbreking en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, die zullen worden vereffend volgens de beslissing.

7. Basketbal

 1. Een weddenschap op basketbal wordt beslist op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime), tenzij anders vermeld.

 2. Bij weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een wedstrijd (“Moneyline”) voor ontmoetingen die worden beslist over twee of meer duels, is de "Inclusief overtime"-aanbieding niet geldig wanneer de wedstrijd eindigt in een gelijkspel en er niet meer gespeeld wordt tijdens die wedstrijd.

 3. In ontmoetingen over meerderen wedstrijden, tellen alle punten die zijn gescoord tijdens overtime voor de uiteindelijke afhandeling van de betreffende wedstrijd.

 4. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste rebounds haalt), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één fase van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 5. Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals punten, rebounds, assists, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (zoals overtime) meegeteld.

 6. Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen voor NBA en NCAA worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in het 4e kwart/2e helft, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 7. Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de play-offs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of play-off-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

 8. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door speler X tijdens de Play-offs) of een vergelijking tussen prestaties van 2 individuele spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste rebounds wint tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn.

 9. Bij weddenschappen op dubbele resultaten (d.w.z. het voorspellen van de uitkomst bij de rust in combinatie met het resultaat aan het einde van het 4e kwart) wordt geen rekening gehouden met de resultaten die voortvloeien uit extra tijd.

 10. Tenzij anders vermeld in combinatie met de weddenschapsaanbieding, zullen weddenschappen op resultaten met betrekking tot de 2e helft alleen rekening houden met punten en gebeurtenissen die gedurende het gespecificeerde tijdsbestek zijn geteld/verworven en geen rekening houden met punten en gebeurtenissen die zijn geteld/verworven tijdens de eventuele extra tijd.

 11. Voor vereffeningsdoeleinden wordt een 'double-double' geacht te hebben plaatsgevonden indien de speler 10 of meer noteert in minstens 2 van de eerder genoemde categorieën in één enkele wedstrijd (inclusief eventuele extra tijd): gescoorde punten, eventuele gewonnen rebounds, assists, steals en/of geblokkeerde schoten. Een 'triple-double' wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de speler 10 of meer noteert in minstens 3 van de eerder genoemde categorieën in één enkele wedstrijd (inclusief eventuele extra tijd).

 12. Voor 3x3 basketbal geldt:

"Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal voorvallen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van de opzet van de wedstrijd. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

8. Beachvolleybal

 1. Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma, de condities enz.

 2. "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. Het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

 3. "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 4. Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 5. Voor alle geldige "juiste score"- en "oneven / even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welk team wint de 1e set?") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

9. Boksen

 1. Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële uitslagen van de betreffende organiserende instantie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met wijzigingen die na de eerste bekendmaking in het officiële resultaat worden aangebracht, met uitzondering van de wijzigingen die de officiële organisatie aanbrengt om duidelijke gevallen van menselijke fouten door de omroeper te corrigeren.

 2. Voor vereffeningsdoeleinden wordt de wedstrijd, ingeval van een onderbreking tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde. Om alle "To go the Distance" (tot het einde volhouden)-aanbiedingen als "ja" te kunnen beschouwen, moet het officieel geplande aantal rondes volledig worden voltooid. In geval van een technische beslissing, vóór het einde van het geplande aantal ronden, zullen alle weddenschappen worden afgewikkeld als een overwinning op beslissing.

 3. Aanbiedingen op wedstrijden dit tot "Geen wedstrijd" of "Technisch gelijkspel" worden uitgeroepen (voordat er 4 volledige rondes zijn voltooid), zijn ongeldig, behalve die aanbiedingen waarvan de uitslag al voor de beslissing vaststaat, en die onmogelijk nog veranderd kunnen worden ongeacht toekomstige gebeurtenissen. Deze worden beslist aan de hand van de vastgestelde uitslag.

 4. Als om welke reden dan ook het aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd tussen het moment van accepteren van een weddenschap en het daadwerkelijke gevecht, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes", "Meer dan/Minder dan", "Overwinningsmethode" en "Tot het einde volhouden" ongeldig verklaard.

 5. Voor vereffeningsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO (knock-out), TKO (technische knock-out), of diskwalificatie tijdens die ronde of groep rondes. Indien om welke reden dan ook een puntenbeslissing wordt toegekend voordat het volledige aantal geplande rondes is voltooid (Technische beslissing), zullen aanbiedingen zoals "Wedden op een Alternatieve ronde", "Alternatieve groep rondes", "Meer dan/minder dan" en "Tot het einde volhouden" ongeldig worden verklaard, tenzij de uitslag al vaststaat.

 6. Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van een ronde/gevecht hebben betrekking op de werkelijke tijd die is verstreken in de ronde/het gevecht, welke van toepassing, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan 4,5 totale rondes in een bokspartij wordt afgehandeld als 'meer dan' nadat anderhalve minuut in de vijfde ronde is verstreken.

 7. Elk bevestigde gevecht moet voor 23:59 uur lokale tijd van de volgende dag zijn voltooid voor geldige weddenschappen. Eventuele wijzigingen in locatie worden niet beschouwd als geldige reden voor het ongeldig verklaren van de aanbiedingen.

 8. Bij aanbiedingen waarbij een gelijkspel mogelijk is en er geen noteringen zijn geboden voor een dergelijk resultaat, worden de weddenschappen als ongeldig afgehandeld indien het officiële resultaat als zodanig wordt gedeclareerd. Voor vereffeningsdoeleinden moeten gevechten waarvan de uitkomst als "Meerderheidsgelijkspel" of "Gesplitst gelijkspel" wordt verklaard, worden beschouwd als een gelijkspel en de aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 9. Afhandeling van op statistieken gebaseerde aanbiedingen zoals "Bokser X wordt neer geslagen" of dergelijke geschiedt op basis van de door de scheidsrechter aangegeven resultaten.

10. Cricket

a. Algemene regels Cricket

 1. In gevallen waar geen noteringen geboden worden voor een gelijkspel, en de wedstrijd/aanbieding eindigt in een gelijkspel, worden weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "gelijkspelregels", waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en vermenigvuldigd met de inzet, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. In competities waar andere methodes worden gebruikt om een winnaar te bepalen na een gelijkspel (zoals "Bowl out" of "Super over") wordt de aanbieding afgehandeld op basis van het resultaat nadat een dergelijke verlenging is voltooid. De enige uitzondering op deze regel is voor "Noteringen wedstrijd"-weddenschappen in Test/First Class/3, 4 of 5 daagse wedstrijden, waarbij bij een gelijkspel waarbij beide teams elk twee innings hebben voltooid en exact hetzelfde aantal runs hebben gescoord, weddenschappen op "Noteringen wedstrijd" als ongeldig worden afgehandeld.

 2. Voor "Totaal aantal runs meer dan X"-weddenschappen (Meer dan/Minder dan en Oneven/Even) zijn "extra's" en "penalty runs" (volgens de scorekaarten van de wedstrijd) inbegrepen voor vereffeningsdoeleinden. Weddenschappen zijn ongeldig als de over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is of de over tot een natuurlijk einde is gekomen (bijv. einde innings/declaratie). De markt verwijst alleen naar de genoemde over (bijv. "5e over" verwijst naar over nummer 5, d.w.z. de over direct na over nummer 4).

 3. Voor "Totaal aantal runs Delivery X"-weddenschappen (Meer dan/Minder dan en Oneven/Even) zijn "extra's" (maar niet "penalty runs") volgens de scorekaart van de wedstrijd inbegrepen voor vereffeningsdoeleinden. Delivery's worden geteld vanaf het begin van de over en extra delivery's (als gevolg van 'extra's') worden achtereenvolgens en afzonderlijk geteld (bijv. Als delivery's 1 een wide is, wordt de volgende bal als delivery 2 beschouwd).

 4. Voor "Boundary Over X" (Ja/Nee)-weddenschappen zal elk geval van het raken van de bal of het verlaten van de boundary, ongeacht of de bal van de bat komt, worden beschouwd als een boundary. Dit geldt ook voor wides, byes, leg byes en overthrows (bijv. elk geval van een bal in het spel die de boundary raakt of verlaat zal worden afgehandeld als ja voor die over). 4 runs die "all runs" zijn tussen het wicket, worden niet geteld als een boundary. Weddenschappen zijn ongeldig als de over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is of de over tot een natuurlijk einde is gekomen (bijv. einde innings, declaratie). De markt verwijst alleen naar de genoemde over (bijv. "5e over" verwijst naar over nummer 5, d.w.z. de over direct na over nummer 4).

 5. Voor "Wicket Over X" (Ja/Nee)-weddenschappen moet de over worden voltooid voor geldige weddenschappen, tenzij er al een wicket is gevallen of de innings tot een natuurlijke conclusie komen (bijv. einde innings, declaratie).

 6. Voor "Totaal aantal wides" (Meer dan/Minder dan)-weddenschappen wordt de afhandeling gebaseerd op de "Runs" die gescoord zijn uit "Wides" en niet op het aantal "Wides" dat geworpen is. Als bijvoorbeeld één enkele wide-delivery de boundary bereikt, telt deze als 5 totale wides.

 7. Voor weddenschappen op "Manier van uitschakeling" komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure of enige andere reden voordat de wicket valt of als er geen verdere wickets zijn.

 8. Voor "Meeste run outs"-weddenschappen wordt de afhandeling gebaseerd op het team dat aan slag is en niet op het veldteam. (Bijv. run outs tellen voor het team van de speler die wordt uitgeschakeld).

 9. Voor geldige "Oneven/Even"-weddenschappen moet een bal gebowld worden.

 10. Voor alle weddenschappen waarbij "ducks" betrokken zijn, wordt een "duck" gedefinieerd als wanneer een speler wordt uitgeschakeld voor een score van nul runs. Elke speler die niet uit is voor nul runs wordt niet als een duck beschouwd.

 11. Voor "Maiden in Match"-weddenschappen wordt een maiden beschouwd als een over die gebowld is zonder gescoorde punten. Alleen voltooide overs met nul runs tellen mee. Er moet minimaal 1 over worden gegooid voor een geldige weddenschap. Voor vereffeningsdoeleinden worden leg-byes en byes niet toegepast op deze weddenschapsaanbieding, zoals aangegeven op de scorekaart van de wedstrijd.

 12. Voor alle "4s" weddenschappen inclusief maar niet beperkt tot totaal aantal 4s, meeste 4s & totaal aantal 4s speler; tellen 'all run' 4s niet mee voor het totaal. Over-worpen die de boundary bereiken en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld. No-balls die de boundary bereiken vanaf de bat en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld. Leg-byes, byes die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen. Wides die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen.

 13. Toegekende penalty-runs worden meegeteld voor de over, interval en innings voor vereffeningsdoeleinden, zoals aangegeven op de scorekaart van de wedstrijd. Als er geen penalty-runs worden toegekend aan een bepaalde over, tellen ze alleen mee voor innings runs.

b. Speler Cricket Regels

 1. "Beste run-scorer"- en "Beste wicket-taker"-weddenschappen (inclusief alle varianten door "Thuisploeg", " Uitploeg", "1e inning" en "2e inning") die zijn geplaatst op een speler die niet met de startende 11 meespeelt, worden ongeldig verklaard. Weddenschappen op spelers die geselecteerd zijn, maar geen slagbeurt krijgen of niet in het veld komen, zullen als verliezers worden afgewikkeld.

In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1> van toepassing.

a) Daarnaast geldt voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs het volgende.

Voor weddenschappen is een minimum van 20 overs per innings voor een wedstrijd van één dag vereist, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid, of een minimum van 5 overs per innings voor een Twenty 20-wedstrijd, T10 of Hundred-wedstrijd, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid

b) Daarnaast geldt voor alle Testmatches en 4/5-daagse wedstrijden het volgende.

Voor geldige weddenschappen moeten 50 overs voltooid worden, tenzij de innings tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief 'gedeclareerde innings').

c) Alle "Beste wicket-taker"-weddenschappen worden uitsluitend afgehandeld op het aantal wickets dat wordt genomen, ongeacht het aantal runs tegen.

d) Alle "Beste wicket-taker"-weddenschappen zijn ongeldig als er geen wicket wordt genomen door een bowler in die innings.

e) Deze regel geldt niet voor toernooi- of seriemarkten zoals beschreven in <Sectie C, paragraaf 10(e).5>”

 1. "Man van de Wedstrijd/Speler van de wedstrijd"-weddenschappen op een speler die geen startende speler is, worden ongeldig verklaard. Inzetten op spelers die wel geselecteerd zijn, maar niet aan slag komen of bowlen, worden verloren. In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 2. Voor weddenschappen op "Volgende man uit" en "Eerste uitgeschakelde batsman" komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure of enige andere reden voordat de wicket valt of als er geen verdere wickets zijn. Beide genoemde batsmen moeten batten aan het einde van de betreffende wicket voor een geldige weddenschap.

 3. "Meeste runs" (2-way en 3-way) matchups vereisen dat beide/alle spelers de batting crease bereiken terwijl een bal wordt gebowld (hoewel het niet nodig is dat de betreffende spelers een bal krijgen of samen aan slag zijn geweest), anders zijn de weddenschappen ongeldig. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 4. Voor "Meeste wickets" (2-way en 3-way) matchups moeten beide spelers ten minste 1 bal bowlen. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 5. "Prestaties speler"-weddenschappen op een speler die geen startende speler is, worden ongeldig verklaard. De afhandeling is gebaseerd op het volgende puntensysteem:

 • 1 punt per gescoorde run (alleen batsman);
 • 10 punten per vangbal (alleen veldspeler of wicket keeper);
 • 20 punten per wicket (alleen bowler);
 • 25 punten per stumping (alleen wicket keeper).

Bovendien worden voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

"Speler neemt 5 of meer wickets/Totaal aantal wickets speler/Speler neemt een wicket"-weddenschappen op een speler die niet in de startende 11 staat, worden ongeldig verklaard. Weddenschappen zijn ook ongeldig als de speler geen bal bowlt.

 1. "Speler maakt een duck" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batting crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt.

Voor "Speler die de snelste 50/century scoort"-weddenschappen is afhandeling gebaseerd op het minste aantal ballen om de mijlpaal te bereiken (50 runs of 100 runs). In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 1. Voor "Race naar X runs"-weddenschappen moeten beide spelers de slagbeurt openen voor een geldige weddenschap.

 2. "Totaal aantal runs speler/Totaal 4's speler/Totaal aantal 6's speler" (Meer dan/Minder dan) weddenschappen vereisen dat de speler de batting crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer een batsman het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap, wanneer hij is vervangen of wanneer een inning gedeclareerd is of een innings voltooid/declaratie gemaakt is. Als een batsman blijft steken op 50 ‘Not-Out’ op het moment dat de wedstrijd of inning afgebroken wordt vanwege weer of duisternis, dan komen alle weddenschappen op 50,5 runs te vervallen, tenzij de wedstrijd tot een natuurlijk einde is gekomen. Alle weddenschappen op Meer dan 49,5 Runs worden gewonnen en alle weddenschappen op Minder dan 49,5 Runs worden afgehandeld als verloren. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien worden voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 3. "Speler scoort een 50/century" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. Een speler wordt geacht een 50 of een 'halve century' te hebben gescoord als zijn score 50 of meer runs is, ongeacht of de speler een century of meer scoort. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen, tenzij de wedstrijd tot een natuurlijk einde is gekomen.. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien geldt dat alle open weddenschappen op wedstrijden met gelimiteerde overs (speler scoort 50) ongeldig worden verklaard indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer kan veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 4. "Speler scoort 100/century/200/dubbele century" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. Een speler wordt geacht een 100 of een 'century' te hebben gescoord als zijn score 100 of meer runs is, ongeacht of de speler een dubbele century of meer scoort. Op dezelfde manier wordt een speler geacht 200 of een "dubbele century" te hebben gescoord als zijn score 200 of meer runs is. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien geldt dat alle open weddenschappen op wedstrijden met gelimiteerde overs (speler scoort 100/200) ongeldig worden verklaard indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

c. Limited Overs Cricket

 1. Mocht een wedstrijd verplaatst worden naar een 'reservedag', dan blijven alle weddenschappen geldig, zolang de wedstrijd begint binnen 48 uur van de oorspronkelijk geplande starttijd.

 2. Wedstrijdnoteringen (head-to-head) weddenschappen betalen uit op de officiële resultaten. In geval van een gelijkspel zijn, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing, tenzij een andere methode wordt gebruikt om een winnaar te bepalen (bijv. super over, bowl-off), in welk geval de uitslag wordt bepaald aan de hand van het resultaat van deze methode. Mocht de weddenschap een 'no-result' worden verklaard, dan komen alle lopende weddenschappen te vervallen.

 3. Als een 'Super over' of tie-breaker is vereist; alle runs, wickets of andere statussen die kunnen voorkomen in de super over/tie-breaker tellen niet mee voor wedmarkten (behalve wedstrijduitslag), inclusief spelersaanbiedingen en teamtotalen (bijv. Beste batsman/bowler, Aantal runs speler, Totaal aantal 6's, Neemt ten minste X wickets). Deze regel is niet van toepassing op specifieke aanbiedingen met betrekking tot 'Super overs' (bijv. Totaal aantal runs Super over).

Voor "Wedstrijdhandicap/Winstmarge"-weddenschappen hangt de afhandeling af van de vraag of het winnende team de 1e of 2e slagbeurt heeft. Als het team met de eerste slagbeurt wint, wordt de runshandicap gebruikt voor de afhandeling. Als het team met de tweede slagbeurt wint, wordt de wicketshandicap gebruikt voor de afhandeling. Alle weddenschappen worden als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs.

 1. Voor "Hoogste 1e 6/15 overs" worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

 2. De "Hoogste totale 1e X overs"-weddenschappen zijn ongeldig indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs in de wedstrijd ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer kan veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 3. Voor "Hoogste openende partnership" moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is. Een openende partnership wordt geacht te zijn begonnen zodra de eerste bal wordt gebowld in een team innings en duurt tot de val van het 1e wicket of, indien er geen 1e wicket valt, de innings tot zijn natuurlijke conclusie komt. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels. Bovendien worden alle (hoogste openende partnerships weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 4. Alle (meer/minder) weddenschappen op "Val van volgende wicket" en "Openende partnership" die voor de blessure geplaatst zijn komen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Weddenschappen die na de eerste bal van de nieuwe partnership geplaatst zijn, blijven geldig. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer het totaal aantal partnerships het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap. Als een team hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Met betrekking tot het overnummer bij de val van het volgende wicket, verwijst elke genoteerde helft naar het gehele overnummer en niet naar de specifieke ballen die in elke over worden geworpen (bv. Meer dan/Minder dan 5,5 verwijst naar 'elke delivery in over 5 eerder' of 'elke levering in over 6 en later'). Bovendien worden alle (F.O.W.) weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 5. Voor "Totaal aantal runs – Innings X" (Meer dan/Minder dan) (bijv. Totaal aantal runs team) worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Om twijfel te voorkomen: Alle weddenschappen die worden aangegaan nadat het aantal overs is verminderd blijven geldig, tenzij er een verdere vermindering is.

 6. Voor "Totaal aantal runs – Innings X over X-X" (Meer dan/Minder dan) (bijv. Totaal aantal runs – Thuisspelende team, overs 1-15) worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Om twijfel te voorkomen: Alle weddenschappen die worden aangegaan nadat het aantal overs is verminderd blijven geldig, tenzij er een verdere vermindering is.

 7. Voor "Totaal aantal 4's/6's/boundary's/wickets" (Meer dan/Minder dan) worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. . Leg-bye en byes die de boundary bereiken/passeren tellen niet mee voor het totaal aan 4s/6s. Overthrows toegekend aan de batsman tellen mee. Wides die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen. No-balls die de boundary bereiken vanaf de bat en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld.

 8. Indien de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, worden alle lopende "Meeste fours/sixes/wides/run-outs/boundary's/ducks/extra's"-weddenschappen bovendien ongeldig verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs (meeste 'x’) weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Leg-bye en byes die de boundary bereiken/passeren tellen niet mee voor het totaal aan 4s/6s. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

 9. Voor "Totaal aantal wides/run-outs/ducks/extra's/stumpings" (Meer dan/Minder dan) worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Voor wides en extra's, worden de runs die gescoord zijn uit wides in de afwikkeling meegeteld en niet alleen het aantal wides dat geworpen is.

 10. Voor "Hoogste individuele score" worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen reeds voor de onderbreking is vastgesteld, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 11. Voor “Team van beste run-scorer”-weddenschappen geldt dat als de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, alle lopende (team of beste run-scorer) weddenschappen ongeldig worden verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

 12. Voor “Fifty/Century in wedstrijd" (Ja/Nee)-weddenschappen geldt dat als de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, alle lopende (Fifty/Century in wedstrijd) weddenschappen ongeldig worden verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs (Fifty/Century in wedstrijd) weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 13. Voor "Hoogste totaal aantal runs in een over/Maximum aantal runs in een over" (Meer dan/Minder dan) worden de weddenschappen afgehandeld op het grootste aantal runs (inclusief extra's) dat in een van beide innings in de wedstrijd wordt gescoord. Alle weddenschappen worden ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd als gevolg van het weer (of een andere reden) wordt verminderd van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

d. Testwedstrijden/First class-wedstrijden/3-, 4- of 5-daagse wedstrijden

 1. Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle niet-besliste weddenschappen te vervallen.

 2. Voor "Noteringen wedstrijd"-weddenschappen in Test/First Class/3-, 4- of 5-daagse wedstrijden, waarbij bij een gelijkspel waarbij beide teams elk twee innings voltooien en exact hetzelfde aantal runs scoren, worden weddenschappen op "Noteringen wedstrijd" als ongeldig afgehandeld en wordt de inzet geretourneerd. Bij test- en First class-cricketwedstrijden wordt de winnaar van de wedstrijd bepaald door de officiële organiserende instantie van de wedstrijd. Als de organisatie verklaart dat de wedstrijd gelijk eindigt, dan zullen alleen weddenschappen op gelijkspel winnen op de 3-way kansspelmarkt, terwijl weddenschappen op een van beide teams om de wedstrijd te winnen verloren worden.

 3. "Draw No Bet"-weddenschappen zijn ongeldig in het geval van een gelijkspel. Inzetten worden in dat geval geretourneerd.

 4. Bij "Dubbele kans"-weddenschappen, in het geval van een gelijkspel waar beide teams twee innings hebben voltooid en precies hetzelfde aantal runs hebben gescoord, zullen weddenschappen nietig zijn en dus terugbetaald worden.

 5. De afhandeling van "Meeste punten"-weddenschappen wordt gebaseerd op wie de meeste punten haalt voor de wedstrijd (bijv. Sheffield Shield). In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 6. Voor "Hoogste openende partnership"-weddenschappen moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is. Tenzij anders vermeld, heeft het hoogste openende partnership alleen betrekking op de eerste innings van elk team. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 7. Bij weddenschappen op "Val van volgende wicket" komen alle weddenschappen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer het totaal aantal innings het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap. Als een team declareert of hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Extra's en penalty's die worden toegekend voor de val van het wicket of tijdens het partnership, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

Met betrekking tot het overnummer bij de val van het volgende wicket, verwijst elke genoteerde helft naar het gehele overnummer en niet naar de specifieke ballen die in elke over worden geworpen (bv. Meer dan/Minder dan 5,5 verwijst naar 'elke delivery in over 5 eerder' of 'elke levering in over 6 en later').

 1. Voor "Totaal aantal runs - Innings X" (Meer dan/Minder dan) weddenschappen (bijv. Totaal aantal runs team) komen alle weddenschappen te vervallen als er geen 50 overs gebowld worden, tenzij een inning tot een natuurlijk einde komt of gedeclareerd wordt. Als een inning op enig moment gedeclareerd wordt, worden weddenschappen afgehandeld op het totaal van de declaratie. Extra's en penalty runs die tijdens de innings worden toegekend, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

 2. Voor geldige "Runs sessie"-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie. Weddenschappen worden afgehandeld op het totale aantal runs in de sessie, ongeacht welk team de runs scoort. Extra's en penalty runs die tijdens de sessie worden toegekend, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

 3. Voor geldige "Wickets sessie"-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie. Weddenschappen worden afgehandeld op het totale aantal verloren wickets in de sessie, ongeacht het team dat ze verliest.

 4. Voor alle weddenschappen met betrekking tot een "Sessie" is de volgende definitie van elke sessie van toepassing op dagwedstrijden. Dag X, Sessie 1 (Begin van het spel tot aan de lunch)

Dag X, Sessie 2 (Lunch tot aan de thee)

Dag X, Sessie 3 (Thee tot stumps/afsluiting van het spel voor de dag)

De volgende definitie van elke sessie is van toepassing op dag-/nachtwedstrijden.

 • Dag X, Sessie 1 (Begin van het spel tot aan de thee)
 • Dag X, Sessie 2 (Thee tot aan het avondeten)
 • Dag X, Sessie 3 (Avondeten tot stumps/afsluiting van het spel voor de dag)
 1. Als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt, wordt de winnaar voor "Resultaat test match"-weddenschappen geacht 'Dag 5, Sessie 3' te zijn. Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle weddenschappen te vervallen.

 2. Voor geldige "Team aan de leiding na eerste innings"-weddenschappen moeten beide teams uitgebowld worden of hun eerste inning declareren. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 3. Voor "Century eerste inning"-aanbiedingen moeten 50 overs gebowld worden, tenzij er al een resultaat bepaald is of de inning tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief gedeclareerde innings).

 4. Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard bij wedstrijden die in een gelijkspel eindigen en waarin minder dan 200 overs gebowld zijn, tenzij reeds een resultaat is bepaald.

 5. Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in '1e Innings Thuis/Uit' van test- of First class-wedstrijden, zijn weddenschappen ongeldig tenzij de innings tot een natuurlijk einde komt (inclusief 'Gedeclareerde innings') of als er al een resultaat is vastgesteld.

 6. Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in een van de 1e innings van test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij beide innings tot een natuurlijk einde komen (inclusief 'Gedeclareerde innings') of als er al een resultaat is bepaald.

 7. Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in '2e Innings Thuis/Uit' van test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard in het geval dat het gebowlde aantal overs voor die innings minder is dan 200, tenzij reeds een resultaat is bepaald.

 8. "Team van beste run-scorer"-weddenschappen worden afgehandeld op basis van de speler met de meeste runs voor de 1e of 2e innings van beide teams, d.w.z. het team van de hoogste individuele runscorer in de wedstrijd, ongeacht de uitslag van de wedstrijd. Weddenschappen zijn ongeldig bij wedstrijden die eindigen in een gelijkspel en waarin het aantal gebowlde overs minder is dan 200. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

e. Serie-/toernooiweddenschappen

 1. Mochten er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden voor een "Winnaar serie"-weddenschap, en de serie is een gelijkspel, komen alle weddenschappen te vervallen, tenzij gelijkspelregels gespecificeerd waren (zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 2. Als een toernooi niet voltooid is maar er wordt een winnaar uitgeroepen door de organiserende instantie, dan worden weddenschappen op de uitgeroepen winnaar(s) uitbetaald. De gelijkspelregels zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1> zijn mogelijk van toepassing. Indien er geen winnaar uitgeroepen wordt, komen alle weddenschappen te vervallen,

 3. Alle toernooiweddenschappen zijn inclusief de finale/play-offs, tenzij anders vermeld.

 4. Als bij "Score serie" (Juiste score serie) weddenschappen om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie gewijzigd wordt en dit niet overeenkomt met het aantal in de aanbieding, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 5. Voor "Spelers met de meeste runs/genomen wickets van de serie" en "Beste batsman/bowler van het toernooi" weddenschappen in wedstrijden die in een gelijkspel eindigen zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <Sectie C, paragraaf 10(a).1>. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor spelers die niet deelnemen. Voor een geldige weddenschap moet ten minste één wedstrijd gespeeld worden in het toernooi/de serie.

 6. Voor weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een bepaalde speler/team in een serie/toernooi wordt geen rekening gehouden met statistieken die zijn verzameld in warm-up-wedstrijden.

 7. Alle "Serie handicap"-weddenschappen worden afgehandeld op de "seriescore" en niet op de runs die in de serie zijn gescoord. Als om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie verandert, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 8. Als bij "Wint een test in de series” en “Totaal aantal test overwinningen/gelijkspellen”-weddenschappen om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie verandert, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, met uitzondering van die situaties waarin de uitkomst al is vastgesteld.

11. Curling

 1. Alle weddenschappen die betrekking hebben op curling zullen worden afgewikkeld op basis van het resultaat na eventuele extra innings, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

12. Wielrennen (baan en weg)

 1. Het afhandelen van aanbiedingen vindt plaats op basis van het behalen van de hoogste positie van de renner/ploeg aan het einde van een etappe/evenement.

 2. De beslissende factor in het afhandelen van weddenschappen is de hoogste positie in het betreffende evenement, zoals gepubliceerd door de officiële organisatie ten tijde van de podiumpresentatie, ongeacht later volgende diskwalificaties, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

 3. Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meerdere renners tijdens een etappe/evenement worden geldig geacht als alle genoemde renners van start gaan in de betreffende etappe/evenement en ten minste één van die renners de betreffende etappe/evenement uitrijdt.

 4. Voor weddenschappen die verwijzen naar de uitslag na voltooiing van een bepaald evenement, moet het betreffende evenement volledig voltooid zijn en moet de uitslag bekend zijn gemaakt, anders worden weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de uitslag al is vastgesteld. Wanneer het aantal etappes van een evenement niet volledig is voltooid, of wanneer de organisatoren besluiten resultaten uit bepaalde etappes van de competitie uit de officiële resultaten te verwijderen, dan blijven de weddenschappen geldig mits het aantal uitgesloten etappes niet meer dan 25% uitmaakt van het van tevoren bepaalde aantal etappes (exclusief de proloog) aan het begin van de competitie.

 5. Alle weddenschappen worden geldig geacht onder de voorwaarde dat het evenement, of de betreffende etappe waarnaar de weddenschap verwijst, gespeeld wordt in hetzelfde jaar, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 6. Weddenschappen op de prestaties in een bepaalde etappe zijn geldig, onafhankelijk van de wijzigingen in de route die de organisatoren nodig achten en toepassen in de etappe. Uitzondering hierop is wanneer een etappe met bepaalde kenmerken (bijv: een bergetappe) wordt gewijzigd door de organisatoren, voordat de etappe van start gaat, in een etappe met andere bepalende kenmerken (bijv.: een tijdrit of vlakke etappe). In dergelijke gevallen worden weddenschappen die zijn geplaatst voordat de wijziging in de etappe werd aangekondigd ongeldig verklaard.

 7. Tenzij anders gespecificeerd worden gebeurtenissen in evenementen, in het geval van een wedaanbieding over de prestaties van een team/renner bij een bepaald evenement (zoals totaal aantal gewonnen etappes door team/wielrenner X in tour Y) of "Head to Head"-wedaanbiedingen met betrekking tot twee renners/teams bij bepaalde evenementen, die één van de volgende aanduidingen krijgen niet meegerekend bij de afhandeling: proloog, ploegentijdrit.

13. Veldrijden

 1. De voorwaarden en bepalingen voor wielrennen zijn waar mogelijk van toepassing.

14. Voetbal

 1. Maker van het eerste/volgende doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het genoemde doelpunt maakt binnen het toepasselijke tijdsbestek, of anders als maker van het eerste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker eerste doelpunt – team X)”. Weddenschappen op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen of die in het veld komen nadat het genoemde doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft al is gescoord, worden teruggestort. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de volgende speler die een doelpunt scoort, dat geen eigen doelpunt is en dat voldoet aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen volgende doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen als verloren beschouwd, tenzij in de aanbieding een toepasselijke optie is opgenomen.

 2. Maker van het laatste doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het laatste doelpunt maakt, óf tijdens een bepaalde periode van het evenement (bijv. “laatste doelpunt van de wedstrijd” of “laatste doelpunt in de eerste helft”), óf anders als maker van het laatste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker laatste doelpunt – team X)”. Alleen weddenschappen op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden teruggestort. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de eerdere speler die een doelpunt scoort, dat geen eigen doelpunt is en dat voldoet aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen eerdere doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen beschouwd als verloren.

 3. Een "scorecast" en een "matchcast" zijn weddenschappen waarmee gelijktijdig kan worden gewed op een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld eerst doelpuntenmaker) in combinatie met een andere weddenschap op hetzelfde of gerelateerde evenement (bijv. juiste score in de wedstrijd of uitslag van de wedstrijd). Wanneer de weddenschap betrekking heeft op de eerste of laatste doelpuntmaker, dan zijn de voorwaarden zoals genoemd in <Sectie C, paragraaf 14.1> en <Sectie C, paragraaf 14.2> van toepassing, in voorkomend geval. Weddenschappen op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden teruggestort. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding.

 4. Tenzij anders aangegeven of aangegeven in combinatie met de wedaanbieding, moeten alle weddenschappen die voor aanvang van de wedstrijd zijn geplaatst, gerelateerd zijn aan de vraag of een of meer specifieke spelers een bepaald aantal doelpunten zullen scoren, en moeten de vermelde spelers vanaf het begin van de wedstrijd meespelen om geldig te zijn. Soortgelijke weddenschappen die na het begin van de betreffende wedstrijd worden geplaatst, zullen als ongeldig worden afgehandeld indien de vermelde spelers om welke reden dan ook na de aanvaarding van de weddenschap niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Eigen doelpunten tellen nooit als een door een speler gescoord doelpunt.

 5. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten scoort) vereisen dat alle vermelde personen de betreffende wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 6. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens de competitie) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 7. Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

 8. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op of een bepaald team een aantal/selectie bekers wint tijdens hetzelfde seizoen gebaseerd op de prestaties van het betreffende team in de volgende competities: nationale competitie, het equivalent van de FA Cup en de League Cup en de Champions League of de Europa League. Andere bekers (bijv. nationale supercup, Europese supercup en mondiale supercup) tellen niet mee.

 9. De "Binnenlandse dubbel" wordt gedefinieerd als de overwinning van een team in zowel de nationale competitie als het nationale bekertoernooi.

 10. Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) kan scoren vanuit bepaalde gebieden van het veld (bijv. van buiten het 'strafschopgebied') worden afgehandeld op basis van de plaats van de bal op het moment dat de speler de bal schopt, waarbij het niet relevant is of de bal op zijn traject nog van richting verandert na het eerste schot. Voor de duidelijkheid, de lijnen die het 'strafschopgebied' aangeven worden beschouwd als integraal onderdeel van dat deel van het veld. Wanneer een schot de bal dus raakt op het moment dat hij boven de betreffende lijn zweeft of de lijn, zelfs al is het gedeeltelijk, raakt, dan wordt het schot niet beschouwd als van buiten het gebied te komen.

 11. Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) erin zal/zullen slagen de lat, de doelpaal of enig ander deel van het frame dat het doelgebied afbakent, te raken, worden alleen als een voltooide prestatie afgerekend, als het schot niet direct een doelpunt oplevert, direct nadat de bal een deel van het doelframe raakt. Bij de afwikkeling worden alleen schoten op het doelframe in aanmerking genomen die door de tegenstanders van het vermelde speler(s)team worden verdedigd. Indien een speler een schot plaatst dat een paal raakt die door hun team wordt verdedigd, wordt dit niet beschouwd als volbracht.

 12. Tijdens bepaalde evenementen kan BetMGM een gereduceerd aantal deelnemers aanbieden voor een weddenschap (bijv. alle niet genoemde spelers van team X) of anders één enkele speler als vertegenwoordiger van een heel team (bijv. “iedere speler van team X”). In beide gevallen worden alle niet genoemde teamleden ten behoeve van de afhandeling beschouwd als starters (en ook als zodanig afgehandeld), inclusief wissels, ongeacht het feit of ze wel of niet deelnamen aan de wedstrijd.

 13. Weddenschappen op de prestaties van spelers die de wedstrijd op de bank beginnen worden afgehandeld als ongeldig, als de speler niet staat genoemd bij het startende elftal of helemaal niet deelneemt aan de wedstrijd.

 14. Op aanbiedingen zoals Volgende doelpuntenmaker, Volgende speler die een kaart krijgt, Volgende assist en Man van de wedstrijd, vervallen de weddenschappen indien de gekozen speler helemaal niet aan de wedstrijd deelneemt of geen mogelijkheid had om een dergelijke prestatie te leveren gedurende het gespecificeerde tijdsbestek.

 15. Weddenschappen op “Volgende assist” voor een bepaald doelpunt worden als ongeldig afgewikkeld indien de organiserende instantie het betreffende doelpunt uitroept tot doelpunt zonder assist, het betreffende doelpunt een eigen doelpunt is en/of er geen doelpunten meer worden gescoord in de wedstrijd gedurende het gespecificeerde tijdsbestek.

 16. Elke beslissing van de video assistent-scheidsrechter (VAR) die in strijd is met de oorspronkelijke beslissing van de officials op het veld (met inbegrip van niet-beslissingen zoals het toestaan van doorspelen voordat de video wordt bekeken), en die de kennelijke staat van de wedstrijd op het moment van het plaatsen van de weddenschap wijzigt, heeft tot gevolg dat alle weddenschappen die geplaatst worden in de periode tussen het moment waarop het oorspronkelijke incident zich voordoet en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter over het incident als nietig worden beschouwd, tenzij de kansen (odds) die op de specifieke wedaanbieding aangeboden worden, niet beïnvloed worden door het gebruik van de VAR of reeds in de aangeboden kansen op het moment van de aanvaarding van de weddenschap in aanmerking genomen zijn. De afwikkeling van alle andere niet-verwante wedaanbiedingen, met inbegrip van die welke zijn bepaald door enig spel tussen het tijdstip van het oorspronkelijke incident en de beslissing na de VAR-herziening, die niet door de VAR-beslissing worden beïnvloed/gewijzigd, blijven van kracht.

Voor de daaruit voortvloeiende doeleinden moeten VAR-herzieningen, en de beslissingen die daaruit voorkomen, worden beschouwd als zijnde gebeurd op het moment van het oorspronkelijke incident waarvoor de VAR uiteindelijk zou worden gebruikt, zelfs als het spel niet onmiddellijk werd onderbroken. BetMGM behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 6.2>, alle eventueel eerder afgewikkelde aanbiedingen terug te draaien waarvan de afwikkeling onjuist wordt als gevolg van de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter, op voorwaarde dat genoemde beslissing is genomen en gecommuniceerd vóór afloop van de wedstrijd en/of de opgegeven tijdsperiode.

Om twijfel te voorkomen, beschouwt BetMGM de VAR als zijnde gebruikt als dit kan worden opgemaakt uit de gebaren van de scheidsrechter (bijv. handgebaren, stilleggen van de wedstrijd om het voorval zelf te beoordelen), en/of het gebruik van de VAR wordt bevestigd in het wedstrijdverslag dat door de officiële organisatie wordt afgegeven. In gevallen waarbij het onduidelijk is of de VAR is gebruikt vanwege ontbrekende televisieverslaggeving en/of strijdige verslagen, zal BetMGM de weddenschappen afwikkelen op basis van de verkregen informatie van feed-providers en gerespecteerde online bronnen op basis van billijkheid.

 1. Aanbiedingen die verwijzen naar specifieke spelers die de hele wedstrijd spelen, vereisen dat de betreffende spelers de wedstrijd starten voor geldige weddenschappen. Voor vereffeningsdoeleinden worden weddenschappen alleen als JA afgewikkeld als de betreffende spelers alleen tijdens de reguliere tijd niet zijn gewisseld of weggestuurd. Eventuele extra tijd telt niet mee.

15. Golf

 1. Alle weddenschappen worden geacht geldig te zijn voor zover het toernooi, of de betreffende ronde waarop de weddenschap betrekking heeft, gespeeld wordt binnen hetzelfde sportseizoen en binnen 3 maanden vanaf de laatste geplande datum (volgens de plaatselijke baantijd), zoals bekendgemaakt door de organiserende instantie, ongeacht eventuele tijdsvertragingen, tenzij andere regelingen zijn overeengekomen.

 2. Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooiprestaties, waaronder maar niet beperkt tot Winnaar, Plaats, Each-way, Winnaar zonder X, Groepwedden, Beste nationaliteit, Individuele eindstand, enz., zolang het minimumaantal holes dat volgens de regels van de organiserende instantie op de aanbieding van toepassing is (bijv. 36 holes voor door de European Tour erkende evenementen en 54 holes voor door de PGA Tour erkende evenementen), door de in aanmerking komende spelers is voltooid, en een officiële uitslag door de overkoepelende bond is bekendgemaakt. Indien het formaat van een toernooi zodanig wordt gewijzigd dat het minder rondes/holes bevat dan oorspronkelijk gepland, worden alle weddenschappen die na de laatste slag van de laatste voltooide ronde op dergelijke aanbiedingen worden geaccepteerd ongeldig verklaard.

 3. Weddenschappen die al beslist zijn, worden geldig geacht, ook als niet alle 36 holes van het toernooi gespeeld zijn en/of het officiële resultaat niet is gepubliceerd door de organisatie.

 4. Enig resultaat dat afkomstig is uit officiële play-offs telt alleen mee voor het afhandelen van toernooiaanbiedingen. Tenzij anders vermeld, zullen aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties binnen een specifieke ronde of hole geen rekening houden met de resultaten van play-offs. .

 5. Weddenschappen op spelers die een toernooi starten maar zich terugtrekken of worden gediskwalificeerd, worden afgehandeld als verloren, tenzij het resultaat van de aanbieding waarnaar de weddenschap verwijst al bepaald is.

 6. Alle weddenschappen op deelnemers die niet aan de wedstrijd deelnemen, worden terugbetaald.

 7. In Winnaar-weddenschappen waarin een beperkte selectie deelnemers is opgenomen, zoals Beste nationaliteit, Groepwedden, Six-shooters, enz. behoudt BetMGM zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen op enige niet-starter. Mocht het zo zijn dat alle spelers die uit de aanbieding "de cut" missen, wordt de speler met de beste positie op het moment dat de cut werd gemaakt als winnaar beschouwd. Gelijkspelregels zijn van toepassing, behalve in gevallen waar een play-off een betere eindstand heeft opgeleverd, waar van toepassing.

 8. Voor alle "Head-to-Head"-wedaanbiedingen moeten alle deelnemers van start gaan in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

 9. In "Head-to-Head"-weddenschappen met maar twee spelers wordt de inzet geretourneerd als beide spelers dezelfde eindpositie bereiken en er geen optie voor een gelijke stand geboden werd. In "Head-to-Head"-weddenschappen met drie spelers waarin twee of meer spelers dezelfde eindpositie bezetten, wordt de inzet verdeeld in overeenstemming met <Sectie B, paragraaf 5.19>.

 10. Het afhandelen van "Head-to-Head"-wedaanbiedingen aangaande de prestaties van twee of meer spelers (bijv. beste eindstand in het toernooi) worden gebaseerd op de beste eindpositie/laagste score (welke van toepassing is) die wordt behaald in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

 11. Voor enige verwijzing naar het wel of niet halen van de "cut", is een officiële beslissing van de organisatie nodig om de weddenschap geldig te maken. Bij een toernooi waarin spelers tijdens meer dan een fase kunnen worden uitgeschakeld, wordt de afhandeling gebaseerd op het zich al dan niet kwalificeren van de speler tijdens de eerste "cut".

 12. Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt voordat de "cut" is gedaan, wordt de speler geacht de "cut" te hebben gemist. Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt nadat de "cut" is gedaan, is dit niet van invloed op de originele afhandeling van de "Haalt de cut"-aanbiedingen.

 13. In "Head-to-Heads" op basis van de beste eindklassering in het toernooi, wordt in het geval een van de spelers de cut mist, de andere speler uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, dan wordt de speler met de laagste score bij de cut uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, en beide spelers hebben hetzelfde aantal punten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Een speler die na de cut gediskwalificeerd wordt, verslaat een speler die de cut niet gehaald heeft.

 14. Verwijzingen naar "Majors" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de PGA de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

 15. Als het spel wordt gestopt nadat een ronde is begonnen en de organiserende instantie besluit om alle actie die betrekking heeft op die ronde te annuleren en vanaf nul te beginnen of deze ronde helemaal te annuleren, dan zijn alle weddenschappen die na het begin van die ronde op Toernooiwinnaar, Leider na ronde en De cut halen/missen ongeldig.

 16. Weddenschappen die verwijzen naar een specifieke deelnemer die zich binnen een vooraf bepaalde positie plaatst (voorbeeld: Top 5/10/20/40) tijdens een toernooi, wordt de selectie van toernooien of een bepaalde classificatie vastgesteld volgens de gelijkspelregels als de deelnemer voor die specifieke positie gelijk staat met een andere speler.

 17. Aanbiedingen met betrekking tot een deelnemer die op een bepaald tijdstip een bepaalde positie in het klassement inneemt (voorbeeld: Leider aan het einde van ronde X) worden afgehandeld in overeenstemming met het resultaat aan het einde van de betreffende ronde/tijd. Gelijkspelregels zijn van toepassing op alle gelijke plaatsingen.

 18. In toernooien waar de "aangepaste Stableford puntentelling" wordt gebruikt, worden de weddenschappen afgehandeld op basis van de gescoorde punten en niet op de genomen slagen. Genoemde spelers moeten ten minste 1 hole voltooien voor geldige weddenschappen, anders worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

 19. Afwikkeling van zogenaamde "Actiewedden"-aanbiedingen en dergelijke, inclusief maar niet beperkt tot "Fairways/Greens in voorgeschreven aantal slagen/Bunkers/Water Hazards", worden afgehandeld op de exacte locatie waar de bal geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen. Weddenschappen worden afgehandeld volgens de officiële website van de betreffende tour/evenement, en indien er geen informatie voor een dergelijke afhandeling wordt gepubliceerd, worden er tv-beelden gebruikt om de uitkomst te bepalen. De volgende beschrijving en afhandelingsregels gelden voor "Actiewedden"-aanbiedingen:

 • Fairway in Regulation – Weddenschap verwijst naar een tee shot van een speler op een Par 4 of Par 5 hole, die geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen op het gemaaide stuk gras dat bekend staat als de "fairway".
 • Green in Regulation – Weddenschap verwijst naar de approach van een speler, die geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen op het gemaaide stuk gras dat bekend staat als de "green" in het voorgeschreven aantal slagen, dat als volgt moet worden opgevat:

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 3 holes: 1 slag

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 4 holes: 2 slagen

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 5 holes: 3 slagen

 • Waterhindernis op hole – Weddenschap verwijst naar de slag van een speler, die geacht wordt terecht te zijn gekomen in een waterhindernis of voorbij de rode grens van een waterhindernis en dus binnen de hindernis.

 • Bunker op hole – Weddenschap verwijst naar de slag van een speler, die geacht wordt in een zandbunker te zijn terechtgekomen. Indien een speler in een zandbunker moet staan om een slag te spelen die buiten de zandbunker ligt, wordt deze geacht NIET in een zandbunker tot stilstand te zijn gekomen.

 • Dichtst bij de vlag in voorgeschreven aantal slagen – Weddenschap verwijst naar de speler die de bal het dichtst bij de vlag heeft geslagen in het voorgeschreven aantal slagen. De bal moet op de green tot stilstand komen om te tellen. Mochten beide spelers de green niet halen in het voorgeschreven aantal slagen, dan zijn de weddenschappen ongeldig.

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 3 holes: 1 slag

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 4 holes: 2 slagen

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 5 holes: 3 slagen

 1. De "Gelijkspelregels" zijn van toepassing op "Winnaar zonder X/genoemde speler(s)"-aanbiedingen indien 2 of meer deelnemers de betreffende posities delen. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de genoemde spelers niet deelnemen aan de competitie.

 2. Voor "Winstmarge"-weddenschappen moeten ten minste 36 holes van het toernooi gespeeld worden voor geldige weddenschappen.

 3. In "Straight Forecast"-aanbiedingen moeten de geselecteerde deelnemers het toernooi beëindigen op de 1e en 2e plaats, in de volgorde waarin ze zijn genoemd. Gelijkspelregels zijn van toepassing in het geval van gelijke standen. Beide genoemde spelers moeten ten minste één keer afslaan na acceptatie van weddenschappen voor geldige weddenschappen.

 4. "Winnende score"-weddenschappen vereisen dat alle geplande holes in het toernooi voltooid worden. Elke vermindering van het aantal holes leidt tot het ongeldig verklaren van de aanbieding.

 5. Voor "Hole in One tijdens het toernooi" moeten er minstens 36 holes van het toernooi gespeeld worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitslag al bepaald is en in een dergelijk geval zal deze dienovereenkomstig afgehandeld worden. Voor "Hole in One tijdens ronde X" moet de volledige ronde door alle spelers worden voltooid voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al is bepaald. In dat geval worden ze dienovereenkomstig afgehandeld.

 6. Weddenschappen die verwijzen naar een specifieke speler die de "Wire to Wire-winnaar" wordt, vereisen dat de genoemde persoon aan het eind van elke geplande ronde van het toernooi het klassement leidt (inclusief eventuele gelijke standen). Elke vermindering van het geplande aantal holes/rondes zal weddenschappen ongeldig maken.

 7. "Winnaar slaat Birdie/Par/Bogey op de 72e hole" verwijst naar de prestaties van de uiteindelijke winnaar van het toernooi op de 18e hole in ronde 4. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als er sprake mocht zijn van een vermindering van het geplande aantal holes/rondes van het toernooi. In situaties waar het spel wordt gespeeld door middel van "gunshot start" in ronde 4, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

 8. "Winnaar speelt in finaleronde groep" verwijst naar de vraag of de uiteindelijke toernooiwinnaar afkomstig is uit de tweeballen of drieballen die gepland zijn om als laatste af te slaan volgens de afslagtijden uitgegeven door de officiële organisatie.

 9. Seizoensweddenschappen; Speler die wint op een bepaald tourschema in een bepaald kalenderjaar.

 • De speler moet minimaal 10 evenementen op die Tour spelen opdat de weddenschap geldig blijft, anders vervalt deze.
 • Alleen individuele onderdelen tellen mee, teamonderdelen niet.

Top 5, 10, 20 eindigen in individuele of ALLE majors in een bepaald kalenderjaar. Gelijkspelregels zijn van toepassing bij gelijke standen.

16. Handbal

 1. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y zal de meeste punten scoren), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan de betreffende wedstrijd opdat de weddenschappen geldig blijven.

 2. Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

 3. Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in een specifieke wedstrijd wordt gebaseerd op het resultaat na afloop van de 2e helft (reguliere speeltijd), tenzij anders vermeld.

 4. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemen aan ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

17. Drafsport

 1. Voor belangrijke evenementen op de drafsportkalender kunnen Ante-post-markten worden aangeboden. Opdat een weddenschap wordt beschouwd als een ante-post (AP) weddenschap, moet deze geplaatst worden vóór de nachtelijke vaststellingsfase. Weddenschappen worden geacht "all-in, gelopen of niet" te zijn, dus weddenschappen op niet gelopen paarden worden niet geannuleerd, noch is Tattersalls Regel 4 van toepassing, tenzij specifiek vermeld.

 2. Een Head-to-Head-weddenschap waarbij ten minste één paard de race voltooid wordt afgehandeld op basis van de officiële resultaten zoals die gepubliceerd worden door de organiserende instantie.

 3. Een Head-to-Head-weddenschap waarbij beide paarden geen officiële uitslag halen wordt ongeldig verklaard.

 4. Een Head-to-Head-weddenschap waarbij beide paarden dezelfde officiële tijd noteren wordt beslist op basis van welk paard in de resultaten vóór het andere paard geplaatst wordt; als het onmogelijk is om te beslissen welk paard voor het andere paard geëindigd op basis van de resultaten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

 5. Een Head-to-Head en/of Triple Head weddenschap wordt ongeldig verklaard in het geval dat: a. Alle deelnemende paarden de race niet uitlopen; en/of

b. Geen van de deelnemende paarden prijzengeld ontvangt. Onder 'prijzengeld' moet de geldschaal worden verstaan die wordt toegekend afhankelijk van de prestaties van de deelnemer in de vermelde race. Ten behoeve van de afwikkeling worden bedragen die deelnemers ontvangen voor elke andere reden dan hun klassering (bijv. deelname, verschijning) niet beschouwd als 'prijzengeld'.

 1. In het geval dat de resultaten foutief worden gepubliceerd, zoals fouten in race- en startnummers, racenamen, startmethodes of afstanden, wordt de weddenschap geldig geacht, aangezien alle genoemde paarden deelnemen aan dezelfde race tijdens dezelfde ontmoeting.

 2. Alle weddenschappen hebben betrekking op de genoemde wedstrijd. Wanneer de race/ontmoeting niet wordt gehouden/voltooid binnen de geplande tijd, worden alle weddenschappen die zijn geplaatst na 00:00 CET van de geplande datum beschouwd als ongeldig. Weddenschappen geplaatst voor 00:00 CET van de geplande datum blijven geldig, mits de race/ontmoeting wordt gehouden binnen het geplande jaar.

18. IJshockey

 1. Team- of wedstrijdmarkten die niet verwijzen naar een specifiek tijdsbestek (bijv. Periode 1, reguliere speeltijd, enz.) zullen ook de resultaten van eventuele overtime (verlenging) en shootouts omvatten, om de uitslag te bepalen. Elk team dat wint tijdens overtime/shootouts wordt geacht slechts één doelpunt gescoord te hebben, ongeacht het aantal gescoorde doelpunten tijdens de eventuele verlengingen.

 2. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten scoort) vereisen dat alle vermelde individuen actief deelnemer zijn (tijd op het ijs doorbrengen, indien niet vermeld door de juiste instantie, zullen we afrekenen op basis van in de line-up zijn) in de betreffende wedstrijd om weddenschappen te laten gelden.

 3. Afwikkeling van speler of teamtotalen gerelateerde weddenschappen (zoals doelpunten, assists, punten, schoten op doel, etc.) vindt plaats op basis van de officiële statistieken van de organiserende instantie. Tenzij ander vermeld, worden bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (bijv. overtime) meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

 4. Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen voor NHL en NCAA worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in de derde periode. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de onderbreking, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 5. Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van de aanbieding, zal de afwikkeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en regels voor het doorbreken van gelijkspellen zoals vermeld op de officiële website van de wedstrijd.

 6. Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens play-offs of anderszins bevatten, en aanbiedingen die naar bepaalde teams of spelersprestaties verwijzen, blijven geldig ongeacht eventuele transfers van spelers, verplaatsingen van teams of naamsveranderingen op een bepaald moment in het seizoen.

 7. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door speler X tijdens de play-offs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereist dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 8. Spelersprops en andere op statistieken gebaseerde aanbiedingen worden afgehandeld aan de hand van de officiële wedstrijdverslagen die na afloop van de wedstrijd door de organiserende instantie worden gepubliceerd.

19. Motorsport

 1. Deze sectie is van toepassing op alle sporten die verband hebben met gemotoriseerde races, zoals: Formule 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuitracen, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorraces, Superbike.

 2. De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live tijdregistratie en classificatie die op tv wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de sessie/race/evenement (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/incompleet is, wordt de eerste officiële informatie op de officiële website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/race waarnaar de weddenschap verwijst.

 3. Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de organiserende instantie als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende organisatie kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

 4. Indien een evenement/race/sessie/ronde/heat opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald zijn.

 5. Voor vereffeningsdoeleinden wordt een coureur die heeft deelgenomen aan een officiële training of kwalificatie geacht te hebben deelgenomen aan het evenement, ongeacht zijn eventuele deelname aan de daadwerkelijke race.

 6. In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de sessie waarnaar de weddenschap verwijst, om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de coureur een officiële tijd weet te noteren.

 7. In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende deelnemers om welke reden dan ook niet meedoen aan de sessie/evenement/kampioenschap waarnaar de aanbieding verwijst.

 8. Het afhandelen van aanbiedingen met betrekking tot "Race uitrijden" wordt gebaseerd op de officiële reglementen, zoals die worden uitgegeven door de organiserende instantie.

 9. Een "Head-to-Head"-weddenschap waarbij geen van beide coureurs de race uitrijdt, wordt bepaald op basis van het hoogste aantal gereden rondes. In het geval de deelnemers de race niet uitrijden en beide evenveel rondes voltooien, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. In het geval van een Rally moet ten minste één van de deelnemers het evenement voltooien, anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

 10. Tijdstraffen die worden uitgedeeld door de organiserende instantie tijdens kwalificatiesessie(s) tellen mee. Andere promoties/demoties op de grid worden genegeerd.

 11. Een race wordt geacht te zijn gestart wanneer de opwarmronde start (indien van toepassing), dus alle coureurs die meedoen met de opwarmronde, worden geacht te zijn gestart. In het geval een deelnemer vertraagd start, of de race begint vanuit de pitstraat, wordt deze ook geacht te hebben deelgenomen.

 12. Bij het afhandelen van seizoenmarkten wordt rekening gehouden met de classificatie die direct na de laatste race van het seizoen wordt gepubliceerd, inclusief beslissingen die tijdens het seizoen zijn genomen door de organiserende instantie, mits deze beslissingen zijn genomen voor aanvang van de laatste race van het seizoen. Enige beslissing (zelfs een beroep) die na het einde van de laatste geplande race van het seizoen genomen wordt, wordt irrelevant geacht.

 13. Alle weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een team blijven geldig, ongeacht wijzigingen in coureurbezetting.

 14. Weddenschappen blijven geldig, ongeacht wijzigingen in schema/locatie/circuit voor zover de race/het evenement tijdens hetzelfde jaar/seizoen (ongeacht enig uitstel) verreden wordt, behalve voor die weddenschappen die geplaatst zijn na 00:00 CET op de maandag van de week waarop de race/het evenement gepland staat. Deze zullen worden geretourneerd indien de race/evenement/sessie waarnaar de aanbieding verwijst niet binnen 7 dagen van de geplande startdatum gehouden wordt.

 15. Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van bepaalde teams moet het vastgestelde aantal voertuigen van elk team de race starten. Is dit niet het geval, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard (bijv. in Formule 1 moeten twee teams van elke team de race starten).

 16. Bij het afhandelen van weddenschappen die betrekking hebben op de opname van de "Safety Car" hebben geen betrekkingen op deze gebeurtenissen waarbij de feitelijke wedstrijd start achter de "Safety Car".

 17. Het afhandelen van weddenschappen op de eerste coureur/auto die de race verlaat is gebaseerd op de werkelijke ronde waarin de coureur wordt beschouwd als zijnde uit de race gestapt. Als er dus twee of meer coureurs in dezelfde ronde uit de race stappen, worden weddenschappen afgehandeld overeenkomstig <Sectie B, paragraaf 5, clausule 14>.

 18. Weddenschappen op de eerste/volgende coureur die uitvalt tijdens de race omvatten uitsluitend de resultaten die na de officiële start van de race ontstaan. Elke opgave/terugtrekking voorafgaande aan de feitelijke start van de GP (inclusief die tijdens de warm-up ronde) wordt niet in aanmerking genomen bij de afwikkeling.

20. Netbal

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op netbal afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (verlenging).

 2. “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

 3. Een wedstrijd moet voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve wat betreft die aanbiedingen waarvan de uitkomst al beslist was vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kon veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 4. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten scoort), vereisen dat alle vermelde personen aan nog minstens één fase van de wedstrijd deelnemen, na aanvaarding van de weddenschap, opdat de weddenschappen geldig blijven.

 5. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een bepaalde periode (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X tijdens het reguliere seizoen) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende het seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

21. Pesäpallo (Fins honkbal)

 1. Alle weddenschappen op Pesäpallo worden bepaald op basis van de resultaten na de eerste twee rondes (innings). Tenzij anders vermeld worden scores in eventuele verlengingen (bijv. Supervuoropari) niet meegerekend.

22. Rugby League

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op Rugby League afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime) of Golden Point-regel, indien van toepassing.

 2. “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

 3. Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

 4. Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Enige weddenschappen op spelers op speeldag 17 zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet starten op speeldag 17 worden terugbetaald.

 5. Tenzij anders vermeld geldt voor aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal try's gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's scoort), dat alle vermelde personen de betreffende toepassing wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 6. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal try's door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste try's scoort tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard. De afhandeling van soortgelijke weddenschappen wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

 7. Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

23. Rugby Union

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen met betrekking tot wedstrijden en teamprestaties afgehandeld op basis van het resultaat aan het einde van de 2e helft (na 80 minuten spelen).

 2. Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

 3. Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Alle weddenschappen op spelers die zijn opgenomen in de selectie op de speeldag zijn geldig, ongeacht de deelname (of het gebrek daaraan) van de speler aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet zijn opgenomen in de selectie op de speeldag worden terugbetaald. In het geval dat er geen try gescoord wordt in de wedstrijd zullen er geen weddenschappen terugbetaald worden.

 4. Tenzij anders vermeld geldt voor aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal try's gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's scoort), dat alle vermelde personen de betreffende toepassing wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 5. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal try's door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste try's scoort tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven. De afhandeling van soortgelijke weddenschappen wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

 6. Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

24. Lacrosse

 1. Een tweepunter telt als twee doelpunten.

 2. Totaal aantal doelpunten verwijst naar het totaal van de eindscore.

 3. Voor spelerproposities geldt: "Totaal aantal gescoorde doelpunten door de speler" = punten - assists.

 4. Geen terugbetalingen voor noteringen op winnen.

 5. Alle wedstrijden moeten de volle 60 minuten duren, willen de weddenschappen gelden.

 6. Overtime is inbegrepen voor weddenschapsdoeleinden als er geen 'draw line' is.

25. Speedway

 1. Alle aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten die gepubliceerd worden door de organiserende instantie na afloop van de laatste geplande heat. Promoties, demoties, beroepen en/of straffen die worden ingediend na afloop van het evenement waarnaar de weddenschap verwijst, worden genegeerd.

 2. "Wedstrijd"-weddenschappen tussen twee teams/coureurs worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten, ongeacht het aantal voltooide heats.

 3. "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 4. Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande heats voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 5. Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer coureurs in een evenement/heat worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde coureurs deelnemen aan ten minste één heat.

 6. Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar een bepaalde heat, moet de betreffende heat voltooid worden, en moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de betreffende heat.

26. Surfen

 1. Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht uitstel, verandering van locatie, enz., mits het evenement binnen de officiële periode wordt gehouden, zoals vastgesteld door de organiserende instantie.

 2. Een duel dat verwijst naar de prestaties van een of meerdere surfers zijn geldig als alle ingeschreven surfers in de betreffende heat/evenement starten.

 3. Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor de prestaties in een evenement waar twee of meer genoemde surfers worden uitgeschakeld in dezelfde ronde. In dit geval worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

27. Zwemmen

 1. Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op zwemmen vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de organiserende instantie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

 2. Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. BetMGM houdt echter rekening met wijzigingen die binnen 24 uur na het voltooien van het evenement worden aangebracht in de officiële resultaten en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, of een valse start bij een estafette. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

 3. Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

 4. Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

28. Tennis en racketsporten (badminton, pelota, rackleton, squash, padel, pickleball en tafeltennis)

 1. Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht enige wijzigingen (voor dan wel tijdens de wedstrijd) in condities (binnen/buiten) en/of type ondergrond, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

 2. "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler/het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

 3. "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:

 • Voorbeeld 1 - Meer dan / minder dan: Er vindt een opgave plaats in een wedstrijd over drie sets bij een score van 7-6, 4-4). De aanbiedingen: “Totaal aantal games set 2 – 9,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) en “Totaal aantal games in wedstrijd – 22,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) worden zo afgehandeld dat “Meer dan”-weddenschappen winnen en “Minder dan”-weddenschappen verliezen. Weddenschappen op hogere lijnen worden ongeldig verklaard.
 • Voorbeeld 2 - Handicap: Er vindt een opgave plaats aan het begin van de 3e set in een wedstrijd over 5 sets bij een stand van 1-1. Weddenschappen op +2,5/-2,5 sets worden respectievelijk afgehandeld als winnend en verliezend. Aanbiedingen op lagere lijnen worden ongeldig verklaard.
 1. Voor alle geldige "juiste score" (namelijk setwedden en gamewedden), "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de eerste set?" en "Set 2 – Game 6: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 2. Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 3. In dubbelpartijen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, als enige van de genoemde spelers wordt vervangen.

 4. Enige verwijzing naar "Grand Slams" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de ITF de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

 5. Weddenschappen op dubbelpartijen in de Round Robin-fases van de Davis Cup-finales, Billie Jean King Cup-finales en ATP Cup blijven altijd staan, zelfs als de stand in het gelijkspel 2-0 is. Voor alle andere gelijkspelen in Davis Cup-, ATP Cup- en Billie Jean King Cup-ontmoetingen zijn de dubbelpartijen ongeldig indien het gelijkspel reeds is beslist.

 6. Resultaten uit een "Pro Set" zijn alleen geldig voor de volgende wedaanbiedingen: "Wedstrijd", "Set handicap", "Setwedden" en "Totaal aantal sets". Alle andere soorten aanbiedingen worden ongeldig verklaard, met uitzondering van wedaanbiedingen waarvan de uitslag al is bepaald. Indien een wedstrijd wordt gespeeld in een ander opzet/aantal sets dan werd aangenomen op het moment dat de markt werd gepubliceerd, zal BetMGM de toepasselijke markten met betrekking tot X, Y, Z nietig verklaren, tenzij het vereiste aantal keren reeds werd bereikt ongeacht de verandering in opzet/aantal sets.

 7. Als algemene regel worden "tie-breaks" altijd beschouwd als 1 game, ongeacht het aantal punten dat nodig is om te winnen of het format van de "tie-break". De volgende tie-breakscenario's worden als volgt afgehandeld:

 • Tie-break om de wedstrijd: Normaliter wordt gespeeld in plaats van de beslissende set wanneer beide deelnemers hetzelfde aantal sets hebben gewonnen. Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als een volledige set en als een game en wordt het als zodanig geteld. Het zal echter niet worden beschouwd als een tie-break voor de afwikkeling van de desbetreffende aanbiedingen;
 • Tiebreak bij 6-6 in een set, eerste op 7 punten: Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;
 • Tiebreak bij 6-6 in een set, eerste op 10 punten: Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;
 • Tiebreak bij 12-12 in een set, eerste op 7 punten: Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;
 • Tiebreak bij 3-3 in een set, eerst tot 7 punten (ook wel Fast 4-format): Voor vereffeningsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;
 • Tiebreak Tens: Een wedstrijd die uitsluitend bestaat uit een tie-break waarbij de winnende deelnemer als eerste 10 punten bereikt en met een marge van 2 leidt. Dit wordt beschouwd als een tie-break en als een volledige match voor de afhandeling van de relevante aanbiedingen.

Indien een wedstrijd een tie-break format bevat dat hierboven niet is vermeld, zullen de aanbiedingen worden beslecht volgens de definities zoals beschreven door de ITF, of bij verstek, het dichtst in principe bij de hierboven vermelde voorbeelden.

 1. Win/Plaats en Each-Way-weddenschappen die verwijzen naar de toernooiwinnaar die geplaatst is tussen het moment van de eerste publicatie van de loting door de organiserende instantie en de start van de competitie, worden terugbetaald indien de vermelde deelnemer niet meer aan het toernooi deelneemt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor deelnemers die nog steeds betrokken zijn bij de kwalificatiefasen, aangezien deze als actieve deelnemers worden beschouwd.

 2. Weddenschappen op seizoensgebonden prestaties (bijv. "aantal gewonnen Grand Slam-titels" of "top 20 eindigen ja/nee" zullen ongeldig zijn als de speler niet minstens 5 evenementen tijdens het seizoen speelt waar ranking punten worden toegekend.

29. Volleybal

 1. Alle punten die worden verzameld tijdens de zogenaamde “Gouden set” tellen niet mee bij de afhandeling van wedaanbiedingen die betrekking hebben op die bepaalde wedstrijd, met uitzondering van weddenschappen die betrekking hebben op toernooivoortgang en toernooitotalen.

 2. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y zal de meeste punten scoren), vereisen dat alle vermelde personen actief deelnemen aan de betreffende wedstrijd opdat de weddenschappen geldig blijven.

 3. "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 4. Voor alle geldige "juiste score"-aanbiedingen, "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke team wint de 1e set?" en "Set 2 – Race naar 15 punten: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 5. Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 6. Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal punten gescoord door speler X op het wereldkampioenschap) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar strijdende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: wie van Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereist dat alle vermelde personen actief deelnemen aan ten minste nog één voor de aanbieding toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen, opdat de weddenschappen geldig blijven.

30. Wintersporten

 1. Deze sectie geldt voor de volgende sporten: alpineskiën, biatlon, langlaufen, freestyle, Noordse combinatie, shorttrack, schansspringen, snowboarden en schaatsen.

 2. Resultaten van een competitie worden geldig geacht als het een geldige competitie wordt verklaard voor de betreffende categorie door de organiserende instantie van die sport. Dit is van toepassing in het geval een evenement wordt ingekort, zoals een wedstrijd met één sprong in plaats van twee, of als een evenement verplaatst worden naar een andere locatie.

 3. In het geval van afgelaste/gestaakte evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 4. Alle aanbiedingen worden ongeldig geacht, als het originele/vermelde formaat van een evenement volledig wordt veranderd, zoals de hoogte van de schans bij schansspringen, de stijl bij langlaufen, enz.

 5. BetMGM behoudt zich het recht voor Tattersalls Regel 4 toe te passen in geval van een niet-starter in een “Groep”-wedaanbieding (“Beste van X”).

 6. Aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde wintersportevenementen (met uitzondering van bijvoorbeeld weddenschappen die betrekking hebben op algemene classificaties, Olympische, wereldbeker- en regionale toernooien), worden aangeboden met de expliciete aanname dat het betreffende evenement wordt gehouden in die bepaalde sport/discipline. Wanneer een bepaald evenement om wat voor reden dan ook wordt verplaatst en een exact gelijk evenement voor die sport/discipline wordt gehouden op dezelfde locatie, niet meer dan 72 uur later, dan zijn de weddenschappen geldig voor het als volgende geplande evenement voor die sport/discipline. Als bijvoorbeeld twee verschillende wedstrijden voor dezelfde sport/discipline zijn gepland voor vrijdag en zaterdag, en de wedstrijd van vrijdag wordt verplaatst naar zaterdag of zondag, dan worden de weddenschappen voor de wedstrijd van vrijdag afgehandeld op basis van het eerstvolgende geplande evenement, in dit geval de wedstrijd op zaterdag. In gevallen waarbij slechts 1 evenement is gepland voor die sport/discipline en de starttijd wordt minder dan 72 uur verschoven, blijven weddenschappen geldig en worden dienovereenkomstig afgehandeld. Als er binnen 72 uur na de oorspronkelijke geplande tijd geen evenement met dezelfde eigenschappen worden gehouden, dan worden de weddenschappen ongeldig.

 7. In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moet ten minste één van de genoemde deelnemers de laatste ronde/etappe/sprong waar de weddenschap betrekking op heeft voltooien, anders worden de weddenschappen ongeldig. Deze bepaling is niet van toepassing op Cross-country Sprint-evenementen die verschillende eliminatiefasen bevatten, en ook niet op schansspringen. In deze gevallen wordt de afhandeling bepaald door de officiële classificatie, ongeacht of er genoemde deelnemers zijn die de laatste ronde/etappe/sprong voltooien.

 8. Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, BetMGM houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de officiële resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

31. Overig (non-sport/speciale weddenschappen/politiek)

 1. De voorwaarden in deze sectie zijn van toepassing op alle aanbiedingen die niet redelijkerwijs kunnen worden geclassificeerd onder de verschillende sportcategorieën (bijv. tv-programma's, politiek, awards en prijzen, schoonheidsverkiezingen, entertainment en dergelijke). Wanneer van toepassing, en tenzij anders vermeld in deze sectie of in de aanbieding, worden deze aanbiedingen afgehandeld op basis van de regels van BetMGM onder <Sectie B, paragraaf 5>.

 2. Tenzij hieronder anders vermeld of in verband met de wedaanbieding, zijn alle weddenschappen die onder deze sectie vallen geldig totdat een officieel resultaat wordt gepubliceerd, ongeacht enige vertraging in de aankondiging, extra stemrondes, enz. die nodig kunnen zijn om de uitkomst te bepalen.

 3. Alle openstaande aanbiedingen aangaande deelnemers die zich hebben teruggetrokken uit/ zijn uitgeschakeld bij tv-shows (vrijwillig, dan wel beslist door de organisatie) worden afgehandeld als verloren. Mocht dezelfde deelnemer de competitie op een later tijdstip weer bij de competitie voegen, dan wordt hij/zij behandeld als een nieuwe deelnemer, dus eerdere weddenschappen blijven afgehandeld als verloren.

 4. Weddenschappen over het vertrekken van een deelnemer zijn uitsluitend geldig voor de volgende geplande show. Enige wijzigingen in de methode van uitschakeling, het aantal deelnemers/de specifieke deelnemers die tijdens hetzelfde programma kunnen worden uitgeschakeld of enige andere factoren die niet redelijkerwijs verwacht konden worden, resulteren in het ongeldig verklaren van weddenschappen die verwijzen naar "Volgende uitschakeling", "Volgende elminatie" enz.

 5. In het geval een show wordt beëindigd voordat een officiële winnaar bekend is gemaakt, dan worden de weddenschappen afgehandeld als gelijkspel tussen de deelnemers die nog niet zijn uitgeschakeld. Winst/Plaatsing-weddenschappen op deelnemers die al uitgeschakeld zijn, worden afgehandeld als verloren.

 6. a. De politieke markten worden afgewikkeld overeenkomstig de uitslag zoals bevestigd, nadat deze voor het eerst door de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het houden van de verkiezingen , binnen dat specifieke rechtsgebied, op haar officiële website/sociale media is bekendgemaakt.

b. BetMGM behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van informatie die verzameld is bij een meerderheid van erkende nationale omroepen, om markten te vereffenen voordat de officiële uitslag zoals beschreven in <sectie C, paragraaf 31, clausule 6(a)> is afgekondigd en bevestigd. Elke openbare concessie door een tegenstrever zal ook worden beschouwd als een reden om tot vereffening over te gaan. <Sectie A, paragraaf 6, clausule 2>.

c. Wijzigingen in een officieel verklaarde of gepubliceerde uitslag die voortvloeien uit eventuele bezwaren, geschillen, subjudiciële uitkomsten en/of daaropvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat deze is afgegeven/bevestigd, zullen niet in overweging worden genomen.

32. Gemengde vechtsporten

 1. Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële uitslagen van de betreffende organiserende instantie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met wijzigingen die na de eerste bekendmaking in het officiële resultaat worden aangebracht, met uitzondering van de wijzigingen die de officiële organisatie aanbrengt om duidelijke gevallen van menselijke fouten door de omroeper te corrigeren.

 2. Tenzij duidelijk vermeld dat de gevechten onbevestigd zijn, zijn weddenschappen alleen geldig indien de gevechten plaatsvinden op de kaart/datum waarvoor ze werden aangekondigd, ongeacht de verandering van locatie. Weddenschappen worden afgehandeld als ongeldig als er een officiële aankondiging door de organiserende instantie van een uitstel van datum, herplanning naar een andere kaart of verandering in de vechters, zelfs als de betreffende wedstrijd uiteindelijk plaatsvindt zoals oorspronkelijk aangekondigd.

 3. Met uitzondering van de gevallen zoals beschreven in <Sectie C, paragraaf 33, clausule 4>, zal het toevoegen of verwijderen van titelbepalingen (bijvoorbeeld: een wedstrijd die aanvankelijk als niet-titelwedstrijd werd aangekondigd, wordt veranderd in een titelwedstrijd) of wijzigingen in de gewichtsklassen of een of beide vechters, niet leiden tot het ongeldig verklaren van de aanbiedingen zolang het gevecht plaatsvindt op de kaart waarvoor het werd aangekondigd.

 4. Als om welke reden dan ook het geplande aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd tussen het moment van accepteren van een weddenschap en het daadwerkelijke gevecht, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes", "Meer dan / Minder dan", "Overwinningsmethode" en "Haalt het einde van het gevecht", of andere aanbiedingen die beïnvloed zouden worden door een dergelijke wijziging, ongeldig verklaard.

 5. Voor vereffeningsdoeleinden wordt het gevecht, ingeval van een onderbreking tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde.

 6. Aanbiedingen op gevechten die bestempeld worden als "Geen wedstrijd" of waarin geen van beide vechters tot winnaar wordt uitgeroepen, zijn ongeldig, behalve in gevallen waarin een dergelijke uitkomst werd aangeboden om op te wedden of voor die uitkomsten die bepaald zijn vóór de beslissing, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 7. De volgende beschrijvingen moeten worden beschouwd als de toepasselijke resultaten voor de verschillende scenario's:

 • "Finish": Een overwinning door KO (knock-out), TKO (technische knock-out), DQ (diskwalificatie), opgave, 'handdoek in de ring gooien' uit de hoek van een van beide vechters, elke beëindiging door de scheidsrechter die een van beide vechters tot enige winnaar van het gevecht uitroept.
 • "Punten/beslissing": Elke overwinning op basis van de scorekaarten van de juryleden.
 • "Unanieme beslissing": Een beslissing waarbij alle juryleden dezelfde vechter uitroepen als de winnaar.
 • "Meerderheidsbesluit": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden dezelfde vechter als de winnaar aanwijst, terwijl de minderheid van de juryleden het gevecht als een gelijkspel verklaart.
 • "Verdeelde beslissing": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden een bepaalde vechter tot winnaar uitroepen, terwijl de minderheid van de juryleden de andere vechter tot winnaar uitroepen.
 • "Meerderheidsgelijkspel": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden het gevecht als gelijkspel verklaart, terwijl de minderheid van de juryleden een bepaalde vechter als winnaar uitroept.
 • "Gesplitst gelijkspel": Een beslissing waarbij de scorekaarten van elk van de juryleden een andere uitkomst van het gevecht aangeven en geen enkele uitkomst prevaleert boven de andere.
 1. Een gevecht zal alleen worden geacht "het einde te hebben gehaald" als een beslissing op punten/door de jury wordt toegekend nadat de volledige duur van alle geplande ronden is voltooid. Als een beslissing van de jury of scheidsrechter wordt toegekend, voordat het volledige aantal geplande rondes is voltooid (Technische Beslissing of Geen Wedstrijd) zullen aanbiedingen zoals "Wedden op een Alternatieve ronde", "Alternatieve groep rondes", "Meer dan/minder dan" en "Tot het einde volhouden" ongeldig worden verklaard, tenzij de uitslag al vaststaat. Voor vereffeningsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO, TKO, diskwalificatie of submission tijdens die ronde/groep rondes. In geval van een technische beslissing vóór het einde van het gevecht, zullen alle weddenschappen worden afgewikkeld als een overwinning op beslissing.

 2. Bij aanbiedingen waarbij een gelijkspel mogelijk is en er geen noteringen zijn geboden voor een dergelijk resultaat, worden de weddenschappen als ongeldig afgehandeld indien het officiële resultaat als zodanig wordt gedeclareerd. Voor vereffeningsdoeleinden moeten gevechten waarvan de uitkomst als "Meerderheidsgelijkspel" of "Gesplitst gelijkspel" wordt verklaard, worden beschouwd als een gelijkspel en de aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 3. Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van een ronde/gevecht hebben betrekking op de werkelijke tijd die is verstreken in de ronde/het gevecht, welke van toepassing, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld, een weddenschap op Meer dan 4,5 rondes in totaal zal worden afgehandeld als 'Meer dan' zodra twee minuten en 30 seconden zijn verstreken in de 5e ronde.

 4. Afhandeling van statistische aanbiedingen zoals "Vechter met de meeste takedowns" of "Vechter met de meeste belangrijke treffers" gebeurt op basis van de resultaten van de organiserende instantie of diens erkende officiële partner voor dergelijke statistieken. Afhandeling wordt gebaseerd op de definitie waarmee de officiële organiserende instantie de genoemde statistieken uitgeeft. In gevallen waarin beide vechters worden verklaard hetzelfde resultaat te hebben bereikt en deze uitkomst niet beschikbaar was als een mogelijke uitkomst voor weddenschappen, worden de weddenschappen nietig verklaard.

 5. Markten die verschillende gevechten van dezelfde kaart vergelijken of optellen, zoals "Totaal aantal KO's/TKO's op de kaart" of "Totaal aantal gevechten op de kaart die eindigen op beslissing" geeft het aantal gevechten aan dat plaats moet vinden op een kaart of geeft specifiek het deel van de kaart aan waarop de weddenschap betrekking heeft. Weddenschappen blijven geldig als een gevecht wordt geannuleerd, maar het aantal gevechten op de kaart of het specifieke deel ervan blijft hetzelfde (bijvoorbeeld: herboeking, vervanging van een vechter of gevechten van onderkaart/voorrondegevechten die naar de hoofdkaart wordt verplaatst). Mocht, om welke reden dan ook, het aantal gevechten niet plaatsvinden tijdens de kaart of het specifieke deel van de kaart waarop de weddenschap betrekking heeft, dan zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld.

33. Snooker

 1. Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma enz.

 2. "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één frame wordt voltooid.

 3. "Meer/minder"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voordat de onderbreking plaatsvond. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal frames waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 4. Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande frames voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 5. Voor alle geldige "juiste score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X frames bereikt") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 6. Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één frame voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 7. In geval van een re-rack worden alle weddenschappen op dat specifieke frame als ongeldig afgehandeld en zal er een nieuwe markt worden geopend. Er wordt een uitzondering gemaakt voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al voor de re-rack is vastgesteld en een eventuele voortzetting van het spel onmogelijk tot een ander resultaat kan leiden.

 8. Alle aanbiedingen die verwijzen naar een "+break" zullen worden afgehandeld als 'ja' met inbegrip van breaks van of meer. Bijvoorbeeld, de aanbieding "100+ break in frame 1" zal als 'ja' worden afgehandeld, als er precies een break van 100 is in frame 1.

34. Darten

 1. Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma enz.

 2. "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties en dergelijke, op voorwaarde dat de wedstrijd daadwerkelijk van start gaat.

 3. "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal legs waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 4. Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 5. Voor alle geldige "juiste score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X sets bereikt") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 6. Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 7. Aanbiedingen die een aantal gebeurtenissen door een specifieke speler binnen een wedstrijd/evenement combineren (voorbeeld: King of the Oche, enz.), vereisen dat alle connotaties in verband met de aanbieding volledig en onbetwistbaar moeten worden nageleefd. Indien 1 of meer onderdelen van de aanbieding in een gelijkspel eindigen, zullen de weddenschappen als VERLOREN worden afgewikkeld.

 8. Alle aanbiedingen die verwijzen naar een "+checkout" zullen worden afgehandeld als 'ja' met inbegrip van checkouts van of meer. Bijvoorbeeld, de aanbieding "100+checkout - Leg 1" zal als 'ja' worden afgehandeld, als er precies een checkout van 100 is in Leg 1

Sorry!

Helaas is BetMGM momenteel niet beschikbaar in je land.